Jak wynika z komunikatu, "Komisja jednogłośnie uchyliła w całości decyzję KNF z dnia 21 października 2014 r. dotyczącą nałożenia na Polimex - Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie kary pieniężnej w wysokości 800 tysięcy złotych za niewykonanie i nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych i nałożyła na spółkę karę pieniężną w wysokości 700 tysięcy złotych".

Poprzednia kara, jak przypomina KNF, udzielona została m.in. za to, że spółka naruszyła obowiązki informacyjne wynikające z ustawy o ofercie publicznej, bo "nie przekazała niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin, KNF, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości informacji poufnej o przebiegającym w spółce Polimex-Mostostal S.A. procesie dezinwestycji, który rozpoczął się najpóźniej w dniu 26 października 2011 r."

"Przyczyną uchylenia decyzji z dnia 21 października 2014 r. i nałożenia kary pieniężnej w nowym, niższym wymiarze jest uwzględnienie w stanie faktycznym sprawy okoliczności nieznanych KNF w chwili wydawania ww. decyzji oraz uwzględnienie przy miarkowaniu kary pieniężnej dodatkowej okoliczności w postaci współpracy spółki Polimex - Mostostal S.A. z KNF w wyjaśnianiu przedmiotowej sprawy" - głosi komunikat KNF.

We wtorek komisja, dodaje komunikat, jednomyślnie uchyliła też w całości decyzję KNF z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie nałożenia na spółkę Platynowe Inwestycje S.A. kary pieniężnej w wysokości 200 tysięcy złotych i nałożyła na spółkę niższą karę - 180 tysięcy złotych. Obie kary były konsekwencją nienależytego wykonania obowiązków informacyjnych, wynikających z ustawy o ofercie.

Ponadto na wtorkowym posiedzeniu komisja jednogłośnie nałożyła na spółkę Kerdos Group S.A. w restrukturyzacji karę pieniężną w wysokości 300 tysięcy złotych, także za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych.

Według KNF spółka Kedros Group S.A. nienależycie wykonywała obowiązki informacyjne przy okazji sporządzania raportów rocznych i skonsolidowanych raportów rocznych za 2013 i 2014 rok oraz przy okazji sporządzenia skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze roku 2015. (PAP)