Obligacje wyemitowane w seriach D i E zostaną wprowadzone do obrotu w ramach Catalyst na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz na rynku regulowanym prowadzonym przez BondSpot.

GPW wyemituje do 1,2 mln obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 100 zł każda. "Łączna wartość nominalna obydwu serii nie będzie przekraczała 120 mln złotych, a każdej serii 60 mln zł. Seria D będzie kierowana do inwestorów instytucjonalnych, a seria E w pierwszej kolejności do inwestorów indywidualnych" - wyjaśniono w komunikacie.

Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki referencyjnej WIBOR 6M oraz marży, która zostanie ustalona przez zarząd Giełdy. "Odsetki będą wypłacane w okresach półrocznych. Odsetki od obligacji serii D i odsetki od obligacji serii E będą płatne w dniach określonych w warunkach emisji obligacji każdej z serii, zawartych w prospekcie emisyjnym obligacji" - wskazano.

Dniem wykupu obligacji będzie 31 stycznia 2022 r.

"Oferującym jest firma inwestycyjna Pekao Investment Banking. Organizatorami są Bank Pekao oraz Pekao Investment Banking. Współorganizatorami są Bank Handlowy w Warszawie oraz Dom Maklerski Banku Handlowego. W skład konsorcjum dystrybucyjnego GPW w przypadku obligacji serii kierowanej do inwestorów indywidualnych wchodzą: Centralny Dom Maklerski Pekao, Dom Maklerski Pekao, Dom Inwestycyjny Xelion, Dom Maklerski Banku Handlowego, Biuro Maklerskie Alior Banku oraz Dom Maklerski PKO Banku Polskiego" - dodał zespół prasowy GPW. (PAP)