"Zgodnie z postanowieniami aneksu do umowy przedwstępnej cena za sprzedaż nieruchomości podlegających prawu pierwokupu została ustalona na kwotę 19 234 588,50 euro, a zawarcie umowy warunkowej zostało uzależnione od ziszczenia się następujących warunków zawieszających: 1) uzyskania odpowiedniej zgody antymonopolowej, oraz 2) uzyskania oświadczenia dotyczącego spłaty określonego w umowie przedwstępnej. Ponadto na mocy aneksu zarówno kupujący, jak i sprzedający są uprawnieni do odstąpienia od umowy przedwstępnej, jeżeli uzyskanie przez kupującego i sprzedającego zgodnej interpretacji podatkowej dotyczącej transakcji objętej umową przedwstępną nie nastąpi do dnia 31 stycznia 2017 roku. Aneks do umowy przedwstępnej określa również warunki zawieszające umowy warunkowej (opisane poniżej), po spełnieniu których strony umowy warunkowej będą zobligowane do zawarcia umowy sprzedaży przenoszącej tytuł do nieruchomości podlegających prawu pierwokupu (umowa ostateczna)" - czytamy w komunikacie.

W związku ze spełnieniem się ostatniego z warunków w dniu 30 listopada 2016 r. kupujący, sprzedający oraz Griffin zawarły umowę warunkową, na mocy której po spełnieniu się warunków opisanych poniżej, kupujący nabędzie nieruchomości podlegające prawu pierwokupu, podano również.

Zgodnie z postanowieniami umowy warunkowej, umowa ostateczna zostanie zawarta po spełnieniu się następujących warunków zawieszających:

- w stosunku do nieruchomości podlegających prawu pierwokupu: niewykonania przez miasto stołeczne Warszawa prawa pierwokupu w ustawowym terminie lub zrzeczenia się tego prawa miasto stołeczne Warszawa,

- w stosunku do pozostałych nieruchomości: uzyskania określonej w umowie warunkowej interpretacji podatkowej, ustanowienia zabezpieczenia płatności oraz uzyskania zobowiązania do udzielenia ubezpieczenia tytułu do nieruchomości objętych umową przedwstępną (warunki zamknięcia).

Kupujący lub sprzedający są uprawnieni do odstąpienia od umowy warunkowej ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli wszystkie warunki zamknięcia nie zostaną spełnione do dnia 31 stycznia 2017 roku, podsumowano w komunikacie.

W październiku br. Echo Investment oraz Echo Polska Properties podpisały umowy dotyczące wspólnego zakupu terenu i budowy inwestycji przy ul. Towarowej 22 w Warszawie od Griffin Real Estate. Kupujący mieli zapłacić za nieruchomości łączną kwotę nieprzekraczającą 120 mln euro.

Jak wówczas podano, zgodnie z umowami, EPP oraz Echo Investment stworzą joint venture, w którym EPP będzie posiadało 70%, a Echo Investment - pozostałe 30%. Na podstawie oddzielnych umów, Echo Investment będzie także deweloperem inwestycji, która powstanie na nieruchomości, a podmiot zależny od EPP będzie zarządcą inwestycji. Umowy były warunkowe i uzależnione od spełnienia określonych warunków, w tym uzyskania zgody UOKiK. Zgoda została wydana 29 listopada 2016 r.

Towarowa 22 to nieruchomość składająca się z kilkudziesięciu działek scalonych przez Griffin Real Estate w pięciu niezależnych transakcjach. W efekcie tych działań uzyskano największy teren pod zabudowę komercyjną zlokalizowany w centrum Warszawy o całkowitej powierzchni ok. 6,5 ha i potencjalnej powierzchni wynajmu ponad 100 tys. m.2.

ISBnews pod koniec ub.r. informowało, że Echo Investment z partnerem ma przejąć od swojego wiodącego akcjonariusza - Griffin Real Estate projekt handlowy na przeszło 100 tys. m2, planowany na miejscu byłego Jupitera na stołecznej Woli.

Echo Investment realizuje inwestycje w czterech głównych sektorach rynku nieruchomości: budownictwie mieszkaniowym, centrach handlowych, budownictwie biurowym oraz hotelowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW. Od 2015 roku Echo jest częścią grupy kapitałowej Griffin Real Estate - Oaktree - PIMCO.

(ISBnews)