© 2014 INFOR PL S.A. INFOR PL S.A. Forsal.pl: giełda 2014-10-21T18:36:55+02:00 INFOR PL S.A. http://forsal.pl/atom/tagi/gielda Noble Securities ma zgodę KNF na świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego http://forsal.pl/artykuly/830345,noble-securities-ma-zgode-knf-na-swiadczenie-uslug-doradztwa-inwestycyjnego.html 2014-10-21T16:14:06Z <p> Noble Securities S.A. to jeden z pierwszych domów maklerskich, działający na polskim rynku kapitałowym od 1994 r. początkowo pod nazwą Dom Maklerski IKB-Polonia S.A. W 2008 r. stał się członkiem grupy Getin Holding S.A., a rok później nastąpiła zmiana nazwy spółki na Noble Securities S.A. </p> Śląskie chce, by konsorcjum Mostostalu Zabrze zapłaciło 59,7 mln zł kar umownych http://forsal.pl/artykuly/830344,slaskie-chce-by-konsorcjum-mostostalu-zabrze-zaplacilo-59-7-mln-zl-kar-umownych.html 2014-10-21T16:12:08Z <p> "W opinii emitenta, naliczenie kar umownych jest bezzasadne, a po stronie województwa nie istnieją żadne roszczenia wynikające z umowy. Bezzasadność zgłoszonych w pozwie roszczeń w tytuły kar umownych wynika z następujących okoliczności: konsorcjum w skład którego wchodził emitent w dniu 20 czerwca 2013 r. odstąpiło od umowy ze skutkiem ex tunc, powodującym wygaśnięcie wszelkich praw i obowiązków wynikających z umowy; wystąpił brak przesłanek do naliczania kary umownej za niedotrzymanie czasu na ukończenie umowy z uwagi na fakt, iż został on ostatecznie przesunięty na 30 czerwca 2013 r.; odpowiedzialność za opóźnienie w realizacji inwestycji spowodowana brakiem doręczenia wykonawcy kompletnej i wolnej od wad dokumentacji projektowej zadaszenia stadionu oraz dokumentacji wykonawczej, która mogłaby stanowić podstawę realizacji, ponosi zamawiający" - czytamy w komunikacie. </p><p>Złożenie pozwu przez zamawiającego "należy uznać za całkowicie niezrozumiałe, zarówno w świetle okoliczności faktycznych opisanych powyżej, jak również z powodu braku odpowiedzialności wykonawcy za przyczynę awarii" - czytamy dalej. </p><p>Przebieg postępowań administracyjnych prowadzonych w związku z awarią, w sposób obiektywny oraz nie budzący wątpliwości potwierdza znane zamawiającemu stanowisko spółki, zgodnie z którym przyczyną awarii były błędy w projekcie konstrukcji zadaszenia, wykonanym na zlecenie województwa. Powyższe potwierdza decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, podtrzymana przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego wstrzymująca wszelkie działania związane z budową zadaszenia widowni Stadionu Śląskiego w oparciu o dotychczasowy projekt budowlany. Błędy w projekcie, będące podstawą wstrzymania prac, zostały wykazane w ekspertyzach technicznych, które potwierdziły, iż dokumentację projektową opracowano z pominięciem istotnych warunków bezpieczeństwa koniecznych dla tego typu konstrukcji, jak również, że dokumentacja ta posiadała wady polegające m.in. na sprzeczności z prawem i polskimi normami, podano również. </p><p>Wykonawca oczekiwał na dostarczenie przez zamawiającego nowej, prawidłowej dokumentacji projektowej, jednak zbyt długie oczekiwanie na jej dostarczenie oraz impas w rozmowach z zamawiającym, co do warunków dalszej realizacji kontraktu spowodowało, iż w dniu 20 czerwca 2013 r. konsorcjum, w skład którego wchodził Mostostal Zabrze, odstąpiło od umowy z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, podkreśla spółka. </p><p>"W związku z powyższym emitent w dalszym ciągu stoi na stanowisku, iż powyższe żądanie określone przez Zamawiającego w pozwie jest całkowicie bezpodstawne" - czytamy dalej. </p><p>W opinii Mostostalu, pozew o którym mowa powyżej, jest konsekwencją pozwu z 14 lipca 2014 r. złożonego przeciwko zamawiającemu przez wykonawcę w którym wniesiono o zasadzenie od województwa kosztów związanych z usuwaniem skutków awarii, kosztów wykonania zastępczego tzw. krokodyli, kosztów ogólnych budowy, kosztów ogólnego zarządu oraz utraconego zysku, podsumowano w komunikacie. </p><p><strong>Mostostal Zabrze </strong>realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. </p> Akcjonariusze DM IDMSA zdecydowali o scaleniu akcji w stosunku 16:1 http://forsal.pl/artykuly/830343,akcjonariusze-dm-idmsa-zdecydowali-o-scaleniu-akcji-w-stosunku-16-1.html 2014-10-21T16:08:57Z <p> „Podwyższa się wartość nominalną akcji spółki serii A z dotychczasowej kwoty 1,20 zł do kwoty 19,20 zł poprzez scalenie akcji w ten sposób, że 16 akcji spółki o <a href="http://finansopedia.forsal.pl/wiki/Warto%C5%9B%C4%87_nominalna">wartości nominalnej </a>1,20 zł łączą się w 1 akcję o wartości nominalnej 19,20 zł. Scalenie powoduje zmniejszenie liczby akcji spółki serii A, po uwzględnieniu umorzenia akcji (…) z liczby 52.902.235 do liczby 3.306.389" – czytamy w uchwale. </p><p>Według publikowanego wcześniej orientacyjnego harmonogram działań zmierzających do przeprowadzenia procesu scalenia akcji nie później niż do dnia 28 listopada 2014 r. ma nastąpić zawarcie umowy z podmiotem, który uzupełni niedobory scaleniowe. </p><p>Nie później niż do dnia 28 listopada 2014 r. ma nastąpić zawarcie umowy nieodpłatnego nabycia akcji własnych w celu umorzenia. </p><p>Nie później niż do 15 stycznia 2015 r. ma nastąpić dokonanie przez sąd rejestrowy wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS obniżenia kapitału zakładowego spółki, zmniejszenia liczby akcji spółki (serii A), podwyższenia wartości nominalnej akcji, </p><p>Do 20 stycznia 2015 r. ma nastąpić wyznaczenie przez zarząd spółki, po konsultacji z KDPW oraz GPW dnia referencyjnego. Do 13 lutego 2015 r. ma nastąpić planowane zakończenie procesu scalenia akcji, podano także. </p><p><strong>DM IDMSA</strong> funkcjonuje na rynku od 1993 roku. W 2005 r. DM IDMSA, jako pierwsze w Polsce biuro maklerskie, przeprowadził własną ofertę publiczną akcji o wartości 18 mln zł i zadebiutował na warszawskiej giełdzie. Pod koniec lipca bieżącego roku sąd postanowił o ogłoszeniu upadłości IDMSA z możliwością zawarcia układu. Z dniem 1 lipca 2014 r. zarząd GPW postanowił wykluczyć DM IDM, jako członka giełdy, z działalności na giełdzie oraz w alternatywnym systemie obrotu. Na początku czerwca 2014 r. KNF cofnęła zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej przez DM IDMSA. </p> mBank przenosi ok. 1500 kredytów hipotecznych do mBanku Hipotecznego http://forsal.pl/artykuly/830313,mbank-przenosi-ok-1500-kredytow-hipotecznych-do-mbanku-hipotecznego.html 2014-10-21T14:29:52Z <p> "W ramach realizowanego w Grupie mBanku projektu finansowania <a href="http://finansopedia.forsal.pl/wiki/Kredyt_hipoteczny">kredytów hipotecznych </a>ze środków pozyskanych z emisji <a href="http://finansopedia.forsal.pl/wiki/Listy_zastawne">listów zastawnych</a>, mBank przeniósł część udzielonych już kredytów do mBanku Hipotecznego (specjalistycznego podmiotu działającego w ramach Grupy). Konsekwencją tej decyzji jest zmiana wierzyciela kredytu z mBanku na mBank Hipoteczny" - czytamy w komunikacie. </p><p>"Łącznie proces obejmie blisko 1500 kredytów hipotecznych, udzielonych wcześniej przez mBank" - czytamy dalej. </p><p>mBank podkreśla, że działanie to wiąże się ze zmianą wierzyciela kredytu, co jednak nie skutkuje innymi istotnymi konsekwencjami dla kredytobiorcy. Parametry cenowe kredytu oraz wszelkie czynności związane z jego obsługą pozostają bez zmian. </p><p>"Z punktu widzenia obsługi kredytu przez klienta, nowy <a href="http://finansopedia.forsal.pl/wiki/Wierzyciel">wierzyciel </a>i przeniesienie kredytu do mBanku Hipotecznego, nie oznacza żadnych zmian. Kredytobiorca wciąż może kontaktować się w tym celu z doradcami w oddziałach, na mLinii oraz korzystać z serwisów transakcyjnych mBanku. Działanie to nie wpływa również na parametry cenowe kredytu, ani sposób jego spłaty oraz nie wiąże się z dodatkowymi kosztami dla klienta" - zaznaczono w informacji. </p><p>O przeniesieniu kredytu klienci poinformowani zostali w indywidualnej korespondencji - listownie oraz za pośrednictwem serwisu transakcyjnego mBanku. </p><p>mBank wskazuje, że finansowanie kredytów hipotecznych poprzez <strong>emisję listów zastawnych</strong> jest jednym z popularniejszych sposobów pozyskiwanie funduszy na akcję kredytową w krajach europejskich (np. Niemcy, Dania) wpływających korzystnie na bezpieczeństwo sektora bankowego, a więc także zgromadzonych w bankach depozytów. W tym zakresie grupa mBanku jest pionierem na polskim rynku. </p><p>"Współpraca mBanku z mBankiem Hipotecznym ma zapewnić nowe źródło finansowania kredytów hipotecznych dla klientów indywidualnych. W konsekwencji oznacza to, że bank będzie mógł udzielić wparcia w nabyciu nieruchomości większej liczbie klientów" - podsumowano w komunikacie. </p><p><strong>mBank Hipoteczny </strong>to największy w Polsce specjalistyczny bank hipoteczny, obecny na rynku od 1999 roku. </p><p><strong>mBank </strong>(dawniej BRE Bank) należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku. Aktywa razem mBanku wyniosły 104,28 mld zł na koniec 2013 r. </p> LW Bogdanka: Rozpoczął się spór zbiorowy ze wszystkimi związkami ws. wynagrodzeń http://forsal.pl/artykuly/830308,lw-bogdanka-rozpoczal-sie-spor-zbiorowy-ze-wszystkimi-zwiazkami-ws-wynagrodzen.html 2014-10-21T14:22:08Z <p> "Biorąc pod uwagę trudną sytuację branży w Polsce oraz perspektywy rynkowe dla węgla energetycznego, w ocenie zarządu LW Bogdanka SA wysunięte przez związki zawodowe żądania są zbyt wygórowane i w trosce o dalszy rozwój spółki oraz jej wskaźniki ekonomiczne nie mogą zostać uwzględnione. Strony prowadzić będą dalsze rokowania z udziałem mediatora" - czytamy w komunikacie. </p><p><strong>LW Bogdanka</strong> - notowana na GPW i wchodząca w skład indeksu największych spółek WIG30 - miała na koniec 2013 r. 14,8% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 19,3% w rynku węgla energetycznego sprzedanego do energetyki zawodowej. W 2013 r. produkcja węgla handlowego Bogdanki wyniosła 8,35 mln ton. </p> PKP Cargo: Wyłączność ws. przejęcia AWT wygasła, ale negocjacje trwają http://forsal.pl/artykuly/830305,pkp-cargo-wylacznosc-ws-przejecia-awt-wygasla-ale-negocjacje-trwaja.html 2014-10-21T14:19:20Z <p> "Pomimo wygaśnięcia okresu wyłączności spółka oraz potencjalni sprzedający postanowili prowadzić dalsze negocjacje na zasadzie niewyłącznej" - czytamy w komunikacie. </p><p>Na początku września przewoźnik poinformował, że podpisał wstępne porozumienie w sprawie potencjalnego nabycia 100% udziałów w spółce Advanced World Transport. PKP Cargo podało wtedy, że chce sfinansować tę transakcję głównie ze środków własnych, ale nie wyklucza emisji euro obligacji. </p><p>Także we wrześniu PKP Cargo podpisało z European Rail Freight II S.à r.l list intencyjny w sprawie potencjalnego nabycia 100% udziałów w spółce CTL Logistics. Na podstawie listu intencyjnego strony porozumienia mogą przystąpić do negocjacji w sprawie uzgodnienia warunków potencjalnej transakcji. Jednocześnie do UOKiK trafił wniosek PKP Cargo o wyrażenie zgody na przejęcie kontroli nad CTL. </p><p><strong>PKP Cargo </strong>zadebiutowało w październiku 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnych, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce (ok. 49% udziału w rynku według masy i ok. 59% według pracy przewozowej w 2013 r.) oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. </p> Spółka zależna Elemental kupiła 67 proc. słowackiej firmy Metal Holding http://forsal.pl/artykuly/830301,spolka-zalezna-elemental-kupila-67-proc-slowackiej-firmy-metal-holding.html 2014-10-21T14:16:12Z <p> "Nabycie udziałów w Metal Holding s.r.o. nastąpiło za cenę 3 081 525,83 euro. Nabycie udziałów nastąpiło ze środków własnych spółki <strong>Collect Point sp. z .o.o S.K.A.</strong> (…) Nabycie udziałów Emitent traktuje jako inwestycję długoterminową" - czytamy w komunikacie. </p><p>Metal Holding s.r.o. to spółka specjalizująca się w handlu metalami nieżelaznymi i żelaznymi. Spółka dysponuje trzema oddziałami na terenie Słowacji, wyposażonymi w infrastrukturę umożliwiającą niezależną obsługę transportową (wagi, ładowarki, kontenery). </p><p>"Synergia <strong>Metal Holding </strong>ze spółkami grupy Elemental pozwoli na rozszerzenie działalności słowackiej firmy o rynek zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz zużytych katalizatorów" - napisano także w materiale. </p><p><strong>Elemental Holding</strong> jest grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz dostawcą surowca do hut i odlewni. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2013 r. </p> Pragma Inkaso wyemituje 3-letnie obligacje serii D o wartości do 10 mln zł http://forsal.pl/artykuly/830300,pragma-inkaso-wyemituje-3-letnie-obligacje-serii-d-o-wartosci-do-10-mln-zl.html 2014-10-21T14:13:19Z <p> "Celem emisji jest sfinansowanie zakupu certyfikatów inwestycyjnych <strong>Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Funduszu Sekurytyzacyjnego </strong>oraz finansowanie bieżącej działalności operacyjnej. Środki pozyskane przez Pragma 1 FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny zostaną przeznaczone na zakup portfeli wierzytelności" - czytamy w komunikacie. </p><p>Pragma Inkaso zamierza ubiegać się o wprowadzenie obligacji serii D do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst, podano także. </p><p>"Emitowanych jest nie więcej niż 10.000 obligacji.<strong> Emisja obligacji </strong>serii D dojdzie do skutku, jeśli prawidłowo objętych i opłaconych zostanie co najmniej 8.000 obligacji serii D. (…) Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 1.000 zł. Cena emisyjna obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 1.000 zł" - czytamy dalej. </p><p>Obligacje serii D zostaną wyemitowane jako obligacje kuponowe, a okres odsetkowy wynosić będzie 3 miesiące. Będą one oprocentowane w zmiennej wysokości ustalonej w oparciu o stopę procentową <a href="http://finansopedia.forsal.pl/wiki/WIBOR">WIBOR </a>3M powiększoną o marżę. Obligacje zostaną wykupione w terminie 36 miesięcy od daty przydziału, podano także. </p><p>Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw rejestrowy na 34 imiennych, niepublicznych certyfikatach inwestycyjnych, nie mających formy dokumentu, będących w posiadaniu Pragma Inkaso, wyemitowanych przez fundusz Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny. Dodatkowym zabezpieczeniem Obligacji będzie zastaw rejestrowy na certyfikatach Pragma 1 FIZ NFZ, które zostaną wyemitowane po dacie podjęcia uchwały zarządu w sprawie obligacji. </p><p>Łączna wartość zobowiązań zaciągniętych przez Pragma Inkaso na 30 września 2014 r. dla danych jednostkowych wyniosła 30,3 mln zł, w tym zobowiązania oprocentowane wyniosły 26,7 mln zł, podano też w materiale. </p><p>"Emitent nie spodziewa się w terminie do czasu całkowitego <strong>wykupu obligacji </strong>przekroczenia wartości łącznych zobowiązań jednostkowych powyżej 50,0 mln zł. Wartość kapitału własnego emitenta wyniosła na 30 września 2014 r. 52,6 mln zł" - czytamy dalej. </p><p>Obligacje zostaną wykupione ze środków wypracowanych w toku normalnej działalności spółki. </p><p>Grupa kapitałowa <strong>Pragma Inkaso </strong>działa w branży obrotu wierzytelnościami w segmencie business to business. Jest notowana na rynku głównym GPW od 2010 r. W jej skład wchodzą spółki Pragma Inkaso, Pragma Faktoring, Pragma Collect i Pragma Inwestycje. </p> Kernel planuje zmniejszenie capex do 55 mln USD w 2014/2015, liczy na eksport http://forsal.pl/artykuly/830298,kernel-planuje-zmniejszenie-capex-do-55-mln-usd-w-2014-2015-liczy-na-eksport.html 2014-10-21T14:09:15Z <p> "Przez cały okres politycznych zawirowań prowadziliśmy normalną działalność, a nasi ludzie i nasze aktywa były bezpieczne. Obniżyliśmy nasze plany co do capex w tym okresie niestabilności w celu delewarowania i wyczyszczenia naszego bilansu. Utrzymujemy też pozycję lidera w sektorze." - napisał <strong>Verevskyy </strong>w oświadczeniu dołączonym do raportu rocznego. </p><p>Dodał, że Kernel zakończył podpisywanie umów z bankami na nadchodzący rok i w tym roku nie musi spłacać żadnego <strong>długoterminowego zadłużenia</strong>. "Ponadto, nasz plan w zakresie <a href="http://finansopedia.forsal.pl/wiki/CAPEX">capex </a>na ten rok to jedynie 55 mln USD, co powinno dodatkowo wzmocnić naszą sytuację finansową" - podkreślił. </p><p>Kernel przewiduje, że produkcja zbóż na Ukrainie wyniesie w tym roku 60 mln ton, co umożliwi "wysokie wolumeny eksportu sięgające ok. 30 mln ton", poinformował także Verevskyy. Także w przypadku Rosji liczy na 30 mln ton eksportu. </p><p>"Pozwala nam to wierzyć, że możemy zwiększyć nasz eksport zboża do 4,5-5,0 mln ton w r.fin. 2015 i spodziewamy się, że nasze terminale eksportowe i silosy odnotują podobną dynamikę" - stwierdził szef rady dyrektorów. </p><p>W zakresie słonecznika - Kernel zakłada produkcję rzędu 2,4-2,5 mln ton, przy "zdrowych" marżach. W sumie produkcja słonecznika powinna wynieść ok. 10 mln ton, co - według&#160; Verevskyy'ego - byłoby wynikiem niższym niż w ub.r., ale wciąż mocnym. </p><p><strong>Kernel Holding </strong>to producent spożywczy działający na Ukrainie. Jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 r. </p> Przegląd wiadomości ze spółek - 21 października 2014 r. http://forsal.pl/artykuly/830202,przeglad-wiadomosci-ze-spolek-21-pazdziernika-2014-r.html 2014-10-21T16:15:16Z <h2>PKP, TK Telekom </h2><p>Polskie Koleje Państwowe (PKP) zaprosiły potencjalnych inwestorów do negocjacji w procesie nabycia 100% udziałów TK Telekom o łącznej wartości nominalnej 384,9 mln zł, podały PKP. <a href="http://forsal.pl/branze/artykuly/830172,kolejowa-prywatyzacja-pkp-szuka-chetnych-na-zakup-tk-telekom.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&#160;&nbsp; </p><h2>Alior Bank, Meritum Bank</h2><p>Alior Bank zawarł z Innova Financial Holdings S.à r.l, WCP Coöperatief U.A. i Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) przedwstępną umowę nabycia 97,9% akcji Meritum Banku za 352,5 mln zł i umowę subskrypcji akcji nowej emisji akcji serii H skierowanej do Innovy i WCP Coöperatief, podał Alior. <a href="http://forsal.pl/artykuly/830163,alior-bank-przejmuje-meritum-bank-za-352-mln-zl-jest-przedwstepna-umowa-kupna.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>Kernel Holding&nbsp; </h2><p><strong>Kernel Holding </strong>odnotował 98,30 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w r. fin. 2013/2014 (zakończonym 30 czerwca 2014) wobec 111,60 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. <a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/830182,strata-netto-kernel-holding-wyniosla-98-30-mln-usd-w-r-fin-2013-2014.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><p> <strong>Kernel Holding</strong> zwiększył sprzedaż zboża o 38% r/r do 1,22 mln ton w I kw. r. obrotowego 2014/2015 (1 lipca - 30 września 2014 r.), podała spółka.<a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/830187,kernel-zwiekszyl-sprzedaz-zboza-o-38-proc-do-1-22-mln-ton-w-i-kw-r-obrot.html">&gt;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</a> </p><p><strong>Kernel Holding </strong>planuje zmniejszyć nakłady inwestycyjne do 55 mln USD w roku finansowym 2014/2015 (rozpoczętym 1 lipca br.) z 59,4 mln USD w ub.r. Liczy też na zwiększenie eksportu zbóż odpowiednio do 4,5-5,0 mln ton z 4,2 mln ton w ub.r., poinformował przewodniczący rady dyrektorów spółki Andriy Verevskyy. <a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/830298,kernel-planuje-zmniejszenie-capex-do-55-mln-usd-w-2014-2015-liczy-na-eksport.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>Orbis </h2><p>Orbis otrzymał od swojego inwestora strategicznego Accor ofertę przejęcia sieci 46 hoteli w Europie Środkowej oraz propozycję zostania wyłącznym licencjodawcą marek Accoru w regionie, poinformował prezes Gilles Clavie. Wartość zaproponowanej umowy wynosi 142,3 mln euro. <a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/830184,orbis-ma-oferte-przejecia-hoteli-accor-w-europie-srodkowej-za-142-3-mln-euro.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>JSW </h2><p>Moody's Investors Service oraz Fitch Ratings nadały Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) ratingi dla spółki, a także w odniesieniu do planowanej emisji obligacji senior notes, które będą wyemitowane przez JSW Finance AB (publ), spółkę specjalnego przeznaczenia z siedzibą w Szwecji, utworzoną przez Polski Koks, podmiot zależny JSW, podała spółka. <a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/830185,moody-s-i-fitch-nadali-ratingi-jsw-i-planowanej-emisji-obligacji-senior-notes.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p><strong>Zobacz też</strong> <a href="http://forsal.pl/gielda/rekomendacje/">rekomendacje</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>Asseco SEE&nbsp; </h2><p>Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) odnotowało 9,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2014 r. wobec 8,61 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. <a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/830188,zysk-netto-asseco-see-wzrosl-do-9-24-mln-zl-w-iii-kw-2014-r.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>Action </h2><p>Konsorcjum z udziałem Action oraz Megatel zawarło umowę z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie ACK Cyfronet AGH na dostawę instalacji i uruchomienie klastra serwerów obliczeniowych bezpośrednio chłodzonych cieczą dla potrzeb projektów PLGrid Plus oraz PLGrid CORE, podał Action. <a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/830189,konsorcjum-action-ma-umowe-z-agh-warta-41-05-mln-zl-brutto.html">&gt;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</a>&nbsp; </p><h2>Clean&amp;Carbon Energy, Komputronik</h2><p>Zarząd Clean&amp;Carbon Energy zaprzecza, jakoby doszło do zawarcia "kompleksowej ugody" Clean&amp;Carbon Energy z grupą Komputronika, podała spółka. <a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/830194,stary-zarzad-clean-carbon-energy-zaprzecza-zawarciu-ugody-z-komputronikiem.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><p>Zarząd Komputronika zadeklarował, że w kwestii zawarcia ugody ze spółką Clean &amp; Carbon Energy (CCE) działa w oparciu o aktualne przepisy prawa, "z ogromną starannością, uprzednio zasięgając opinii prawnych".<a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/830223,komputronik-podtrzymuje-ze-dzialania-ws-clean-carbon-energy-byly-legalne.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>PKP Cargo </h2><p>PKP Cargo podpisało dwuletni kontrakt na przewozy chemii, kontenerów i innych towarów dla spółek z Grupy Azoty, poinformował członek zarządu ds. handlowych Jacek Neska. Jest on kontynuacją i rozszerzeniem dotychczasowych umów o Grupę Azoty Kopalnie oraz Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol". <a href="http://forsal.pl/branze/artykuly/830198,pkp-cargo-ma-2-letnia-umowe-na-przewozy-dla-grupy-azoty-kopalnie-i-siarkopolu.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><p>Okres wyłączności na prowadzenie negocjacji przez PKP Cargo ze wszystkimi wspólnikami spółki Advanced World Transport B.V. (AWT) w sprawie potencjalnego nabycia 100% udziałów AWT upłynął wczoraj, ale PKP Cargo i potencjalni sprzedający postanowili prowadzić dalsze negocjacje na zasadzie niewyłącznej, podało PKP Cargo. <a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/830305,pkp-cargo-wylacznosc-ws-przejecia-awt-wygasla-ale-negocjacje-trwaja.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>Erbud </h2><p>Erbud podpisał umowę ze spółką ACE 2 na budowę Centrum Handlowo-Rozrywkowego VIVO! w Stalowej Woli za 96,5 mln zł netto, podała spółka. <a href="http://forsal.pl/branze/artykuly/830200,erbud-wybuduje-centrum-handlowo-rozrywkowe-za-96-5-mln-zl-w-stalowej-woli.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>PGNiG&nbsp; </h2><p>Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) rozpoczęło prace poszukiwawcze gazu łupkowego na odwiercie Majdan Sopocki na koncesji Tomaszów Lubelski w południowo-wschodniej Polsce, podała spółka. <a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/830215,pgnig-rozpoczelo-odwiert-za-gazem-lupkowym-na-koncesji-tomaszow-lubelski.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><p>Polskie LNG oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) podpisały list intencyjny, w którym deklarują podjęcie wspólnych działań w zakresie rozbudowy i rozwoju dodatkowych usług terminalu LNG w Świnoujściu, poinformowały spółki w komunikacie. Planowane jest podjęcie wspólnych działań w zakresie m.in. budowy trzeciego zbiornika magazynowego LNG, a PGNiG rozważy udział kapitałowy w tym przedsięwzięciu. &gt;&gt;&gt;&gt;&nbsp;&nbsp; </p><h2>Integer.pl</h2><p> InPost zainstalował czytniki kart płatniczych w całej sieci 1100 Paczkomatów w Polsce, co oznacza umożliwienie nadania paczki lub odebranie przesyłki za pobraniem, podała spółka. <a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/830245,czytniki-kart-we-wszystkich-paczkomatach-inpost-umozliwia-wysylke-za-pobraniem.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>Pragma Inkaso&nbsp; </h2><p>Zarząd Pragma Inkaso podjął uchwałę w sprawie szczegółowych warunków emisji obligacji serii D - ma ona objąć do 10 tys. zabezpieczonych 3-letnich obligacji o wartości 1 tys. zł każda, podała spółka. <a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/830300,pragma-inkaso-wyemituje-3-letnie-obligacje-serii-d-o-wartosci-do-10-mln-zl.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>Elemental&nbsp; </h2><p>Collect Point sp. z o.o. S.K.A. - spółka zależna Elemental Holding - zawarła z Longa Vita doo. umowę nabycia 67% udziałów słowackiej spółki Metal Holding s.r.o. za cenę 3,08 mln euro, podał Elemental. <a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/830301,spolka-zalezna-elemental-kupila-67-proc-slowackiej-firmy-metal-holding.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>LW Bogdanka </h2><p>Lubelski Węgiel Bogdanka poinformowała dziś o powstaniu sporu zbiorowego ze wszystkimi działającymi w spółce organizacjami związkowymi. Spór związany jest z rozbieżnością stanowisk dotyczących poziomu podwyżki wynagrodzeń w spółce w 2014 roku. <a href="http://forsal.pl/gielda/artykuly/830308,lw-bogdanka-rozpoczal-sie-spor-zbiorowy-ze-wszystkimi-zwiazkami-ws-wynagrodzen.html">&gt;&gt;&gt;&gt;</a>&nbsp;&nbsp; </p><h2>mBank&nbsp; </h2><p>W ramach realizacji projektu emisji <a href="http://finansopedia.forsal.pl/wiki/Listy_zastawne">listów zastawnych</a>, mBank przeniósł część posiadanego portfela kredytów do mBanku Hipotecznego. Łącznie proces obejmie blisko 1500 kredytów hipotecznych, udzielonych wcześniej przez mBank, podała instytucja. &gt;&gt;&gt;&gt;&nbsp;&nbsp; </p><h2>Mostostal Zabrze </h2><p>Województwo śląskie złożyło pozew o zasądzenie solidarnie od Mostostalu Zabrze, Hochtief Polska oraz Hochtief Solutions kar umownych o łącznej wysokości 59,74 mln zł tytułu zwłoki w realizacji kontraktu "Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie", podała spółka. Mostostal uważa naliczenie kar za "bezzasadne i całkowicie niezrozumiałe". &gt;&gt;&gt;&gt;&nbsp;&nbsp; </p><h2> Polimex – Mostostal</h2><p>Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie nałożyła na Polimex – Mostostal karę pieniężną w wysokości 800 tys. zł za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych, podała Komisja.&gt;&gt;&gt;&gt;&nbsp; </p><h2>Ovostar </h2><p>Ovostar Union zwiększył produkcję jaj o 14% r/r do 740 mln sztuk w okresie I-III kw. br., podała spółka. Wolumen sprzedaży wzrósł o 20% r/r do 493 mln szt. "W tym samym czasie wolumen jaj sprzedawanych na eksport wzrósł 2,8 razy z 26 do 74 mln jaj" - czytamy w komunikacie. Liczba kur w tym okresie wzrosła do 5,3 mln, czyli o 20% r/r. Liczba kur niosek wzrosła o 16% r/r do 4,3 mln. Średnia cena sprzedaży jaj wzrosła rok do roku o 16% do 0,756 UAH (wobec 0,651 UAH rok wcześniej).</p>