czytaj e-DGP
SEB2 2014.10.21
Bieżący kurs 223,20
Ostatnia zmiana [%] +0,05
Stopy zwrotu:
Tygodniowa [%] +0,08
Miesięczna [%] +0,12
Kwartalna [%] +0,87
Półroczna [%] +2,81
Roczna [%] +4,28
5-letnia [%] +19,99
  • Informacje o funduszu
Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Przeznaczony dla osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Fundusz SEB 2 inwestuje w dłużne papiery wartościowe, takie jak obligacje i bony skarbowe charakteryzujące się największym bezpieczeństwem. Pozwala to na systematyczny i stabilny wzrost powierzonego kapitału. Celem funduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz SEB 2 dąży do realizacji powyższego celu poprzez inwestowanie środków w dłużne papiery wartościowe emitowane przez podmioty o wysokiej wiarygodności kredytowej, w szczególności emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski.

Najczęściej wyszukiwane