czytaj e-DGP
SEB2 2014.10.22
Bieżący kurs 223,54
Ostatnia zmiana [%] +0,15
Stopy zwrotu:
Tygodniowa [%] +0,39
Miesięczna [%] +0,22
Kwartalna [%] +0,78
Półroczna [%] +3,01
Roczna [%] +4,44
5-letnia [%] +20,18
  • Informacje o funduszu
Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Przeznaczony dla osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Fundusz SEB 2 inwestuje w dłużne papiery wartościowe, takie jak obligacje i bony skarbowe charakteryzujące się największym bezpieczeństwem. Pozwala to na systematyczny i stabilny wzrost powierzonego kapitału. Celem funduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz SEB 2 dąży do realizacji powyższego celu poprzez inwestowanie środków w dłużne papiery wartościowe emitowane przez podmioty o wysokiej wiarygodności kredytowej, w szczególności emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski.

Najczęściej wyszukiwane