czytaj e-DGP
SEB2 2014.08.28
Bieżący kurs 223,06
Ostatnia zmiana [%] +0,06
Stopy zwrotu:
Tygodniowa [%] +0,56
Miesięczna [%] +0,45
Kwartalna [%] +1,48
Półroczna [%] +4,31
Roczna [%] +4,21
5-letnia [%] +24,39
  • Informacje o funduszu
Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Przeznaczony dla osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Fundusz SEB 2 inwestuje w dłużne papiery wartościowe, takie jak obligacje i bony skarbowe charakteryzujące się największym bezpieczeństwem. Pozwala to na systematyczny i stabilny wzrost powierzonego kapitału. Celem funduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz SEB 2 dąży do realizacji powyższego celu poprzez inwestowanie środków w dłużne papiery wartościowe emitowane przez podmioty o wysokiej wiarygodności kredytowej, w szczególności emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski.

Najczęściej wyszukiwane