czytaj e-DGP
SEB2 2014.07.30
Bieżący kurs 221,94
Ostatnia zmiana [%] -0,06
Stopy zwrotu:
Tygodniowa [%] 0,00
Miesięczna [%] +0,73
Kwartalna [%] +1,84
Półroczna [%] +3,90
Roczna [%] +3,69
5-letnia [%] +24,41
  • Informacje o funduszu
Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Przeznaczony dla osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Fundusz SEB 2 inwestuje w dłużne papiery wartościowe, takie jak obligacje i bony skarbowe charakteryzujące się największym bezpieczeństwem. Pozwala to na systematyczny i stabilny wzrost powierzonego kapitału. Celem funduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz SEB 2 dąży do realizacji powyższego celu poprzez inwestowanie środków w dłużne papiery wartościowe emitowane przez podmioty o wysokiej wiarygodności kredytowej, w szczególności emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski.

Najczęściej wyszukiwane