W Polsce zanotowano kolejny spadek bezrobocia. Liczba bezrobotnych Polaków wyniosła 835 tys. w lipcu,  czyli 4,8 proc. W poprzednim miesiącu bez pracy pozostawało 860 tys. osób zdolnych do pracy. 

Polski wskaźnik bezrobocia kształtuje się znacznie poniżej przeciętnej unijnej, która jest niższa od przewidywań. Analitycy spodziewali się, że stopa bezrobocia w całej Wspólnocie będzie na poziomie 9,1 proc., podczas gdy przeciętna stopa bezrobocia w 28 krajach UE wyniosła 7,7 proc. W strefie euro (EA19) lipcowy wskaźnik sięgnął 9,1 proc.

Wśród państw członkowskich (dla których były dostępne dane) najniższe wskaźniki bezrobocia w lipcu 2017 r. odnotowano w Czechach (2,9 proc.), Niemczech (3,7 proc.) i na Malcie (4,1 proc.). Kolejne ze - stopą bezrobocia na poziomie 4,8 proc. - były Holandia i Polska.

Najwyższe bezrobocie odnotowano w Hiszpanii (17,1 proc.). Dla Grecji, gdzie wskaźnik ten jest jeszcze wyższy, najnowsze dane są niedostępne. W maju 2017 roku w Grecji pracy nie mało 21,7 proc. obywateli w wieku produkcyjnym.

Na tle Europy Polska wypada znacznie gorzej w przypadku osób młodych, poniżej 25. roku życia. W lipcu 2017 r. stopa bezrobocia wśród młodzieży wyniosła 16,9 proc. w UE28 i 19,1 proc. w strefie euro. W Polsce wskaźnik ten wynosił 14,4 proc, czyli niewiele poniżej średniej UE.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec lipca br. 7,1 proc.. 

Stopa bezrobocia w lipcu 2017

brak danych dla: Danii, Estonii, Grecji , Węgier, Wielkiej Brytanii, Norwegii