czytaj e-DGP
  • Raport: Dywidenda PZU
<strong>Dywidenda</strong> <strong>PZU</strong>: WZA <strong>PZU</strong> zdecydowało o wypłacie 26 zł <strong>dywidendy</strong> na akcję

Dywidenda PZU: WZA PZU zdecydowało o wypłacie 26 zł dywidendy na akcję

2011-06-30

. Wysokość dywidendy nie może być wyższa od jednostkowego zysku netto PZU liczonego zgodnie z polskimi standardami rachunkowości i nie może spowodować obniżenia siły finansowej grupy PZU poniżej poziomu odpowiadającego ratingowi AA według metodologii agencji Standard & Poor's. Dywidenda nie może także powodować obniżenia funduszy własnych PZU poniżej wartości odpowiadającej 250 proc. marginesu wypłacalności. Poziom marginesu wypłacalności za 2010 rok wynosił 3,1 mld zł. Dotychczasowa polityka dywidendowa PZU zakładała przeznaczanie na ten cel od 25 proc. do 45 proc. skonsolidowanego zysku netto. [NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt] Czytaj także: Analitycy o JSW: oferta jest atrakcyjna i daje szansę na zysk w dniu debiutu ...»

Dywidenda PZU: Trzymaj akcje do 25 sierpnia, 9 września dostaniesz dywidendę

2010-05-14

Pozostała do wypłaty część dywidendy za rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku wynosi 942.103.593,00 zł, czyli po 10,91 zł na jedną akcję - głosi komunikat. Zarząd PZU proponuje, aby dzień dywidendy ustalić na 25 sierpnia, a termin wypłaty - na 9 września 2010 roku. W sumie dywidenda za 2009 rok wyniesie 13,69 mld zł. Z zysku netto PZU SA za 2009 r., w kwocie 2 510,38 mln zł, na ten cel trafi 1 692,51 mln zł, a pozostała kwota (11999,52 mln zł) pochodzi z kapitału rezerwowego ...»

<strong>Dywidenda</strong> <strong>PZU</strong>: Akcjonariusze zdecydowali o wypłacie łącznie 54 zł <strong>dywidendy</strong> na akcję

Dywidenda PZU: Akcjonariusze zdecydowali o wypłacie łącznie 54 zł dywidendy na akcję

2014-06-17

Dokonuje się podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku, w kwocie 5.106.344.519,55 zł w następujący sposób: a) kwotę 4.663.024.200,00 zł tj. 54,00 zł na jedną akcję przeznaczyć na wypłatę dywidendy; b) kwotę 433.320.319,55 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy; c) kwotę 10.000.000,00 zł przeznaczyć na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - czytamy w przyjętej uchwale. Uchwała przewiduje, że zważywszy na wypłatę w dniu 19 listopada 2013 roku zaliczki na ...»

<strong>Dywidenda</strong> <strong>PZU</strong>: spółka wypłaci wyższą <strong>dywidendę</strong> za zysk z 2010 roku

Dywidenda PZU: spółka wypłaci wyższą dywidendę za zysk z 2010 roku

2010-11-15

Jak powiedział prezes PZU Andrzej Klesyk, spółka wypłaci dywidendę, której wysokość będzie się mieścić w ustalonym wcześniej przedziale 25-35 proc. zysku. Jeśli PZU nie dokona żadnych przejęć, dywidenda będzie bliższa wyższemu progowi przedziału. W przyszłym roku zakres zysku brany pod uwagę przy wypłacaniu dywidendy może pójść w górę - dodał prezes. [NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt] Czytaj też: Zysk PZU mocno spadł, ale był wyższy od prognoz ...»

<strong>Dywidenda</strong> <strong>PZU</strong>: spółka proponuje 54 zł łącznej <strong>dywidendy</strong> na akcję za 2013

Dywidenda PZU: spółka proponuje 54 zł łącznej dywidendy na akcję za 2013

2014-05-14

, wypłacanej przez PZU SA za dany rok obrotowy będzie ustalana w oparciu o następujące dwa składniki: Skonsolidowany wynik finansowy Grupy PZU, przy czym wartość wypłaconej dywidendy nie może być niższa niż 50 proc. i nie wyższa niż 100 proc. zysku netto wykazanego w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy PZU zgodnym z MSSF; oraz (…) Kapitał nadwyżkowy, przy czym całkowita kwota dywidend wypłaconych w oparciu o kapitał nadwyżkowy w latach 2013 - 2015 nie może przekroczyć 3 mld zł - głosi ...»

W PZU dywidenda zamiast odszkodowania

2008-09-26

Eureko wyceniło swoje straty, w związku z niemożnością przejęcia od SP pakietu większościowego, na 35,6 mld zł. Trybunał arbitrażowy przyznał już rację Holendrom, ale wyjaśnia, czy ta suma jest zasadna. Pod koniec czerwca MSP i holenderski koncern Eureko zakończyły formalne negocjacje w sprawie sporu o PZU z powodu nieosiągnięcia kompromisu w wyznaczonym sobie terminie, choć trwają negocjacje nieformalne, nie mające statusu negocjacji, między bankami inwestycyjnymi reprezentującymi polski ...»

<strong>Dywidenda</strong> <strong>PZU</strong>: Spółka rekomenduje wypłatę 1,4 zł <strong>dywidendy</strong> na akcję za 2016 r.

Dywidenda PZU: Spółka rekomenduje wypłatę 1,4 zł dywidendy na akcję za 2016 r.

2017-05-30

, że wniosek zarządu pozytywnie oceniła rada nadzorcza spółki. W połowie maja br. członek zarządu PZU Tomasz Kulik poinformował, że spółka planuje, iż na dywidendę przeznaczy 50-80% zysku wypracowanego w 2016 roku. Polityka dywidendowa spółki zakłada wartość bazową wskaźnika wypłaty dywidendy na poziomie min. 50%. PZU odnotowało 1 947 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 2 343 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu ...»

<strong>PZU</strong> nie wypłaci <strong>dywidendy</strong>

PZU nie wypłaci dywidendy

2009-07-29

przyjęty przez WZA. Wniosek SP dotyczył również tego, by nie rozpatrywać punktu ws. udzielenia absolutoriów członkom zarządu i rady nadzorczej PZU za 2006 r. WZA przyjęło ten wniosek. Przeciwko niemu głosowało m.in. Eureko. WZA podjęło też uchwałę ws. przyznania nagrody rocznej prezesowi zarządu PZU Andrzejowi Klesykowi w wys. ponad 55,8 tys. zł brutto. We wtorek resort skarbu poinformował, że chce do końca września przedłużyć negocjacje z Eureko w sprawie PZU, a brak wypłaty dywidendy nie przeszkodzi ...»

PZU wypłacił zaliczkę na poczet dywidendy

2009-11-26

][NIEZNANA ENCJA gt] Polecamy: Skarb Państwa zawarł porozumienie z Eureko Z wypłaconej zaliczki do Eureko trafiło około 7 mld 757 mln zł. 3 mld 473 mln zł trafiło do Skarbu Państwa, a ponad 1,5 mld zł do pozostałych akcjonariuszy. Eureko potwierdziło w czwartkowym komunikacie, że otrzymało dywidendę z PZU. Otrzymanie dywidendy jest warunkiem, po spełnieniu którego Eureko formalnie zakończy postępowanie arbitrażowe na podstawie Umowy między Rzeczpospolitą Polską i Królestwem Holandii o ...»

<strong>PZU</strong> SA i <strong>PZU</strong> Życie zawarły porozumienie w sprawie wypłaty <strong>dywidendy</strong>

PZU SA i PZU Życie zawarły porozumienie w sprawie wypłaty dywidendy

2013-09-05

Zgodnie z zawartym Porozumieniem, dywidenda zostanie wypłacona w formie aktywów niepieniężnych w postaci zdematerializowanych certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA posiadanych przez PZU Życie SA. Różnica pomiędzy całkowitą kwotą dywidendy, a wartością aktywów niepieniężnych przeznaczonych na wypłatę dywidendy zostanie wypłacona w formie środków pieniężnych - głosi komunikat. Wartość aktywów ...»