czytaj e-DGP
  • Raport: dywidendy 2014
<strong>Dywidenda</strong> Energi: Spółka planuje wypłatę powyżej 500 mln zł <strong>dywidendy</strong> za <strong>2014</strong> r.

Dywidenda Energi: Spółka planuje wypłatę powyżej 500 mln zł dywidendy za 2014 r.

2014-03-12

drugim kwartale 2014 r. - dodał. Spółka podała wczoraj, że jej zarząd i rada nadzorcza podjęły uchwały w sprawie rekomendowania akcjonariuszom przeznaczenia 414,07 mln zł z zysku za 2013 r. (tj. 82,97% zysku) na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 1 zł na akcję. W kwietniu ub.r. akcjonariusze Energi zdecydowali o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy kwoty 496,88 mln zł, co dało 0,10 zł na jedną akcję (przy użyciu do kalkulacji liczby akcji po ich scaleniu, dokonanym we wrześniu 2013 roku ...»

<strong>Dywidenda</strong> Energi: spółka chce przeznaczyć na <strong>dywidendę</strong> 92 proc. jednostkowego zysku za l. 2013-<strong>2014</strong>

Dywidenda Energi: spółka chce przeznaczyć na dywidendę 92 proc. jednostkowego zysku za l. 2013-2014

2013-11-18

zakończone 31 grudnia 2013 i 2014 roku, nie przekroczy odpowiednio 400 mln zł za rok zakończony 31 grudnia 2013 oraz 500 mln zł za rok zakończony 31 grudnia 2014 - czytamy w prospekcie. W kolejnych latach, o ile spełnione zostaną wskazane wyżej warunki, zarząd zamierza rekomendować wypłatę dywidendy w kwocie równej kwocie dywidendy wypłaconej za rok zakończony 31 grudnia 2014 zindeksowanej o poziom równy bądź wyższy od stopy inflacji w Polsce - czytamy dalej. W kwietniu br. walne ...»

BOŚ Bank rekomenduje niewypłacanie <strong>dywidendy</strong> za <strong>2014</strong> r.

BOŚ Bank rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2014 r.

2015-03-16

Bank tłumaczy w komunikacie, że decyzja ta została podjęta w związku z dodatkowym zapotrzebowaniem na kapitał, wynikającym z dostosowania do Bazylea III (pakiet CRD IV/CRR), oraz planowym rozwojem działalności banku. Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Głównym akcjonariuszem BOŚ Banku jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A ...»

Elektrobudowa rekomenduje niewypłacanie <strong>dywidendy</strong> za <strong>2014</strong> r.

Elektrobudowa rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2014 r.

2015-03-23

Rada nadzorcza na posiedzeniu w dniu 20 marca 2015 roku pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu dotyczący przeznaczenia w całości wypracowanego w roku 2014 zysku netto w kwocie 29.100.878,40 zł na kapitał zapasowy - czytamy w komunikacie. W 2014 r. akcjonariusze Elektrobudowy zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 9,5 mln zł, co dało 2,00 zł na jedną akcję. Elektrobudowa odnotowała w 2014 r. 27,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w ...»

Ciech rekomenduje niewypłacanie <strong>dywidendy</strong> za <strong>2014</strong> r.

Ciech rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2014 r.

2015-03-23

Zarząd Ciech S.A. informuje, że w dniu 23 marca 2015 r. podjął uchwałę w sprawie propozycji podziału zysku netto, wypracowanego przez Ciech S.A. w roku 2014, w której rekomenduje zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu emitenta przeznaczyć w całości zysk netto spółki za rok 2014, w wysokości 92.128.904,38 zł. na kapitał zapasowy spółki - głosi komunikat. W ubiegłym roku akcjonariusze Ciechu zdecydowali o przeznaczeniu 59,55 mln zł z zysku netto za 2013 r. na dywidendę, co oznaczało wypłatę w ...»

Peixin rekomenduje niewypłacanie <strong>dywidendy</strong> za <strong>2014</strong> r.

Peixin rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2014 r.

2015-05-12

przeznaczenie na dywidendę 10-30% skonsolidowanego zysku netto w latach 2014-15, 30-50% zysku w 2016 r. i 50-70% zysku po 2016 r.. Peixin Group jest producentem maszyn do produkcji artykułów higienicznych codziennego użytku. Sprzedaje swoje produkty pod marką Peixin. Dzielą się one na cztery główne kategorie: maszyny do produkcji pieluch, maszyny do produkcji podpasek, maszyny do produkcji chusteczek higienicznych i inne maszyny. Zakład produkcyjny Peixin znajduje się w Quanzhou, w prowincji Fujian w Chinach. Peixin zadebiutował na warszawskiej giełdzie w październiku 2013 r. ...»

Rafako nie wypłaci <strong>dywidendy</strong> za <strong>2014</strong> r.

Rafako nie wypłaci dywidendy za 2014 r.

2015-06-18

Zysk netto za rok obrotowy spółki od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku w wysokości 23 515 343,95 zł [uchwala się] przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki - czytamy w uchwale. Rafako S.A. jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki (61%, bezpośrednio i pośrednio) jest PBG w upadłości układowej. Skonsolidowane przychody Rafako sięgnęły 1.183,5 mln zł w 2014 r. ...»

Kerdos rekomenduje niewypłacanie <strong>dywidendy</strong> za <strong>2014</strong> r.

Kerdos rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2014 r.

2015-04-10

Zgodnie z uchwałą, zarząd spółki wnioskuje do walnego zgromadzenia Kerdos Group S.A. o podział zysku za rok 2014, w wysokości 3.465.719,10 zł, w następujący sposób: 1) kwotę 3.465.718,90 zł proponuje przeznaczyć na kapitał zapasowy zgodnie z postanowieniami, 2) kwotę 0,20 zł proponuje przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych - czytamy w komunikacie. W ubiegłym roku akcjonariusze spółki zdecydowali o przeznaczeniu zysku za 2013 r. na kapitał zapasowy i pokrycie strat z lat poprzednich ...»

Grupa Azoty rekomenduje niewypłacanie <strong>dywidendy</strong> za <strong>2014</strong> r.

Grupa Azoty rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2014 r.

2015-04-08

- Zarząd spółki, pomimo deklarowanej w polityce dywidendowej wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy, rekomenduje, aby osiągnięty w 2014 roku zysk netto w całości pozostawić w spółce, przeznaczając go na finansowanie bądź współfinansowanie projektów opisanych w strategii na lata 2014-2020 – czytamy w komunikacie. W ubiegłym roku akcjonariusze Grupy Azoty zdecydowali o o przeznaczeniu 19,84 mln zł z zysku za 2013 r. na dywidendę, co dało wypłatę w wysokości 0,20 zł na akcję. Spółka w 2014 r ...»

BZ WBK rekomenduje niewypłacanie <strong>dywidendy</strong> za <strong>2014</strong> r.

BZ WBK rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2014 r.

2015-04-08

kwietnia BZ WBK informował o otrzymaniu od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zalecenia zatrzymania całego zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r. do czasu ustalenia przez organ nadzoru wysokości dodatkowego wymogu kapitałowego dla banku. Wcześniej w projektach uchwał na walne zgromadzenie przewidziano przeznaczenie 952,65 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co dałoby wypłatę w wysokości 9,60 zł na akcję. Bank Zachodni WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Jego głównym akcjonariuszem jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Aktywa BZ WBK wyniosły 134,50 mld zł na koniec 2014 r. ...»