czytaj e-DGP
  • Raport: dywidendy 2014

... Trakcji PRKII zdecydują 16 VI o wypłacie 0,34 zł dywidendy: akcję

2016-05-19

"Zwyczajne walne zgromadzenie niniejszym postanawia, że zysk netto za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku w kwocie 35 161 377,61 zł zostanie przeznaczony: w kwocie 17 475 846,32 zł na wypłatę dywidendy; w kwocie 17 685 531,29 zł na kapitał zapasowy" - czytamy w komunikacie.»

Nationale–Nederlanden OFE chce zwiększyć wysokość dywidendy PKN Orlen

2016-05-18

Można spodziewać się, że wszystkie decyzje, podejmowana na czerwcowym ZWZ PKN Orlen, w tym dotyczące dywidendy, ale też powołania członków rady nadzorczej spółki na nową kadencję, zależeć będą głównie od stanowiska Skarbu Państwa, który jest największym akcjonariuszem płockiego koncernu. ...»

PKO BP: Zastosujemy się do zalecenia KNF ws. dywidendy w wys. max. 50% zysku

2016-05-18

Bank posiada aktualną politykę dywidendową, uchwaloną przez zarząd banku i zatwierdzoną przez radę nadzorczą, która adresuje stanowisko KNF w sprawie zasad polityki dywidendowej banków, w szczególności w zakresie minimalnych poziomów współczynników kapitałowych kwalifikujących do wypłaty dywidendy w wysokości do 50% wypracowanego zysku, podano także....»

2016-05-18

"Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy postanawia wypracowany zysk netto za rok 2015 w kwocie 16 452 160,92 zł podzielić w następujący sposób: 1. dywidenda dla akcjonariuszy - 5 962 007,78 zł; 2. kapitał zapasowy – 10 490 153,14 zł" - czytamy w projektach uchwał.»

Akcjonariusze CDRL zdecydowali o wypłacie 0,85 zł dywidendy na akcję

2016-05-18

- czytamy w komunikacie.Dzień dywidendy ustalono na 29 czerwca, zaś termin wypłaty ustalono na 29 czerwca, zaś termin wypłaty dywidendy - na 20 lipca 2016 r.Wypłatą dywidendy zostanie objętych 6 054 544 akcji spółki, co stanowi pulę wszystkich akcji CDRL.»

Trakcja PRKiI rekomenduje wypłatę 0,34 zł dywidendy na akcję za 2015 r.

2016-05-17

Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy podejmie zwyczajne walne zgromadzenie spółki" – czytamy w komunikacie. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 35,16 mln zł wobec 49,8 mln zł zysku rok wcześniej.»

IMS podwyższył 2-krotnie dolny próg rekomendacji dywidendy do 60% od 2016 r.

2016-05-17

... informuje, że biorąc pod uwagę stabilność działalności grupy kapitałowej IMS, w szczególności rosnące przychody abonamentowe, bardzo dobry standing finansowy Grupy oraz osiągane zgodnie z założeniami wyniki finansowe, podwyższa dwukrotnie od roku obrotowego 2016 dolny próg rekomendacji dywidendy z dotychczasowych 30% do 60% osiąganego przez grupę rocznego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki ... ......»

IMS proponuje podniesienie kwoty dywidendy do 0,23 zł na akcję za 2015 r.

2016-05-17

"Zarząd IMS SA informuje, że biorąc pod uwagę bardzo dobry standing finansowy grupy kapitałowej IMS oraz realizowane zgodnie z założeniami plany rozwoju spółki i grupy, będzie rekomendował na najbliższym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy (9 czerwca br.) wypłatę dywidendy w wysokości 0,23 zł na akcję (zamiast dotychczas proponowanych 0,15 zł na akcję)" - czytamy w komunikacie.»

Przegląd wiadomości ze spółek - 17 maja 2016 r.

Przegląd wiadomości ze spółek - 17 maja 2016 r.

2016-05-17

Torpol  Akcjonariusze Torpolu na walnym zgromadzeniu zwołanym na 17 czerwca zdecydują o przeznaczeniu kwoty 15,8 mln zł z zysku netto za 2015 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,69 zł na akcję, podała spółka w projektach uchwał na ZWZ.  [NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt]   Mennica Polska   Akcjonariusze Mennicy Polskiej zdecydowali na walnym zgromadzeniu o wypłacie ...»

Akcjonariusze PCC Exol zdecydowali o 0,04 zł dywidendy na akcję

2016-05-17

Dniem ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień (dzień dywidendy) będzie 23 maja 2016 r. Dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom w dniu 7 czerwca 2016 r., podano. "W związku z połączeniem w dniu 1 lutego 2016 r. Tensis Sp. z o.o. z PCC Exol S.A. zwyczajne walne zgromadzenie Spółki PCC Exol S.A. podjęło uchwałę, iż zysk netto spółki Tensis Sp. z o.o. za ...»