czytaj e-DGP
  • Raport: dywidendy 2014
<strong>Dywidenda</strong> TPSA: zarząd proponuje <strong>dywidendę</strong> za <strong>2012</strong> w wysokości 0,5 zł na akcję

Dywidenda TPSA: zarząd proponuje dywidendę za 2012 w wysokości 0,5 zł na akcję

2013-02-12

„W obliczu znaczącej i rosnącej zmienności rynku, jak również niepewnych, istotnych wypływów pieniężnych, w tym inwestycji w częstotliwości 4G, oraz dążąc do zachowania solidnego bilansu Grupy:  Zarząd zobowiązuje się do podstawowego wynagrodzenia dla akcjonariuszy w kwocie 50 groszy na akcję, które zostanie wypłacone w lipcu 2013 w formie zwykłej dywidendy pieniężnej. Statut TPSA umożliwia wypłatę wynagrodzenia w postaci zaliczkowej – czytamy w informacji. TPSA i zależny od niej PTK ...»

<strong>Dywidenda</strong> Energi: Spółka planuje wypłatę powyżej 500 mln zł <strong>dywidendy</strong> za <strong>2014</strong> r.

Dywidenda Energi: Spółka planuje wypłatę powyżej 500 mln zł dywidendy za 2014 r.

2014-03-12

, dywidenda na jedną akcję wyniosłaby 1,20 zł). Z jednostkowego zysku za 2011 r., wynoszącego 754,7 mln zł, na dywidendę przeznaczono 645,9 mln zł. W grudniowym prospekcie emisyjnym Energa napisała, że chce przeznaczyć na dywidendę 92 proc. jednostkowego zysku netto za lata 2013 i 2014, przy czym wartość środków przeznaczonych na wypłatę na rzecz akcjonariuszy nie powinna w tych latach przekroczyć odpowiednio: 400 mln zł i 500 mln zł. Obecnie Skarb Państwa posiada nadal 51,52% akcji spółki ...»

<strong>Dywidenda</strong> PZU: Spółka rekomenduje wypłatę 1,4 zł <strong>dywidendy</strong> na akcję za <strong>2016</strong> r.

Dywidenda PZU: Spółka rekomenduje wypłatę 1,4 zł dywidendy na akcję za 2016 r.

2017-05-30

, że wniosek zarządu pozytywnie oceniła rada nadzorcza spółki. W połowie maja br. członek zarządu PZU Tomasz Kulik poinformował, że spółka planuje, iż na dywidendę przeznaczy 50-80% zysku wypracowanego w 2016 roku. Polityka dywidendowa spółki zakłada wartość bazową wskaźnika wypłaty dywidendy na poziomie min. 50%. PZU odnotowało 1 947 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 2 343 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu ...»

<strong>Dywidenda</strong> Banku Handlowego. Zarząd rekomenduje 4,68 zł <strong>dywidendy</strong> na akcję za <strong>2015</strong> r.

Dywidenda Banku Handlowego. Zarząd rekomenduje 4,68 zł dywidendy na akcję za 2015 r.

2016-03-03

lutego Bank Handlowy podtrzymał politykę dywidendy po wynikach za 2015 r.  Polityka dywidendy Banku Handlowego zakłada wypłatę do 99,9% rocznego zysku dla akcjonariuszy. W czerwcu 2015 r. akcjonariusze Banku Handlowego zdecydowali o przeznaczeniu 970,8 mln zł na dywidendę z zysku za 2014 r. (wynoszącego 971,42 mln zł) co oznaczało wypłatę 7,43 zł na akcję. Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r.  ...»

<strong>Dywidenda</strong> Monnari Trade. Spółka chce wypłacić 0,15-0,2 zł <strong>dywidendy</strong> na akcję za <strong>2015</strong> r.

Dywidenda Monnari Trade. Spółka chce wypłacić 0,15-0,2 zł dywidendy na akcję za 2015 r.

2016-02-16

Po zbadaniu przez biegłego rewidenta skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego za 2015 r. oraz potwierdzeniu wyników zaprezentowanych w sprawozdaniu za IV kwartał 2015 r., zarząd będzie rekomendował zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy w przedziale 15 do 20 gr na akcje zwykłe i uprzywilejowane - czytamy w raporcie. Spółka podała też, że z uwagi na fakt, iż grupa kapitałowa pozostaje w fazie wzrostu, zarząd będzie przyjmował politykę dywidendową po każdym roku ...»

<strong>Dywidenda</strong> Asseco Poland: spółka rekomenduje wypłatę 2,6 zł <strong>dywidendy</strong> na akcję za <strong>2013</strong> r.

Dywidenda Asseco Poland: spółka rekomenduje wypłatę 2,6 zł dywidendy na akcję za 2013 r.

2014-03-24

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2013 r. wyniósł 280,30 mln zł wobec 323,60 mln zł zysku rok wcześniej. W 2013 roku akcjonariusze Asseco Poland zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 200,03 mln zł, tj. 2,41 zł na akcję, z zysku wypracowanego w 2012 r. Pozostałą część z zysku netto za rok 2012, w kwocie 123,66 mln zł przeznaczono na zwiększenie kapitałów zapasowych spółki. Asseco Poland S.A. specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest siódmym największym dostawcą oprogramowania w Europie. ...»

<strong>Dywidenda</strong> KGHM: Zarząd rekomenduje wypłatę 8,0 zł <strong>dywidendy</strong> na akcję z zysku za <strong>2012</strong> r.

Dywidenda KGHM: Zarząd rekomenduje wypłatę 8,0 zł dywidendy na akcję z zysku za 2012 r.

2013-05-08

kwocie 4 zł/akcję na 14 sierpnia 2013 r., a termin wypłaty II raty dywidendy w kwocie 4 zł/akcję na 14 listopada 2013 r. Prezes KGHM Herbert Wirth mówił w marcu, że konglomerat wypłaci dywidendę za rok 2012, ale jej wysokość będzie wypadkową aspiracji rozwojowych i możliwości finansowania. Jesienią ub. roku minister skarbu Mikołaj Budzanowski mówił, że dywidenda KGHM za 2012 rok powinna przekroczyć 30 proc. rocznego zysku, ponieważ spółka nie musi realizować wszystkich swoich planów ...»

<strong>Dywidenda</strong> PGNiG: akcjonariusze spółki zdecydowali o wypłacie 0,15 zł <strong>dywidendy</strong> na akcję za <strong>2013</strong> r.

Dywidenda PGNiG: akcjonariusze spółki zdecydowali o wypłacie 0,15 zł dywidendy na akcję za 2013 r.

2014-05-15

Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 14 sierpnia, a termin wypłaty dywidendy przypada na 4 września 2014 roku.  W  2013 r. spółka miała 1.918 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2.240 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 32.120 mln zł w porównaniu z 28.730 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w całym 2013 r. wyniósł 1.688 mln zł wobec 1.910 mln zł zysku rok ...»

<strong>Dywidenda</strong> PGE <strong>2012</strong>: ZWZ zdecyduje 27 czerwca o wypłacie 86 gr <strong>dywidendy</strong> na akcję

Dywidenda PGE 2012: ZWZ zdecyduje 27 czerwca o wypłacie 86 gr dywidendy na akcję

2013-05-24

zmian zasad rachunkowości oraz strat aktuarialnych, postanawia przeznaczyć na kapitał zapasowy, podano także. Proponowany dzień dywidendy to 5 września, a termin wypłaty dywidendy 26 września 2013 r. Walne zdecyduje także o zapowiadanym wcześniej połączeniu PGE z jednostką zależną PGE Energia Jądrowa S.A. poprzez przeniesienie całego majątku tej spółki na PGE. PGE to największa grupa energetyczna w Polsce. Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40%, natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26%. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,56 mld zł w 2012 r. ...»

<strong>Dywidenda</strong> Pekao. Zarząd rekomenduje wypłatę 8,7 zł <strong>dywidendy</strong> na akcję za <strong>2015</strong> r.

Dywidenda Pekao. Zarząd rekomenduje wypłatę 8,7 zł dywidendy na akcję za 2015 r.

2016-02-09

Bank spełnia kryteria określone w stanowisku Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie zasad polityki dywidendowej banków- czytamy w komunikacie.  Zaproponowany przez zarząd banku dzień dywidendy to 22 czerwca 2016 roku, a termin wypłaty dywidendy to 6 lipca 2016 roku, podano także. Bank Pekao miał 2 292,5 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 roku wobec 2 714,7 mln zł rok wcześniej. Z zysku za 2014 r. na dywidendę ...»