czytaj e-DGP
  • Raport: dywidendy 2014

Akcjonariusze Protektora zdecydowali o 0,31 zł dywidendy na akcję

2016-06-28

"Zarząd Protektor S.A. informuje, że w dniu 27 czerwca 2016 roku zwyczajne walne zgromadzenie Protektor S.A. podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w kwocie 5 896 696,00 zł, tj. 0,31 zł na akcję. w kwocie 5 896 696,00 zł, tj. 0,31 zł na akcję. Dywidenda ma charakter pieniężny.»

Akcjonariusze Energi zdecydowali o 0,49 zł dywidendy na akcję

2016-06-27

"Zysk netto za rok obrotowy 2015, w wysokości 841 165 914,38 zł dzieli się w następujący sposób: 1) dywidenda dla akcjonariuszy - 202 892 885,86 zł, to jest 0,49 zł na akcję, 2) kapitał rezerwowy - 570 979 755,36 zł, 3) kapitał zapasowy - 67 293 273,16 zł" – czytamy w uchwale.»

Akcjonariusze Mercora zdecydują 19 lipca o 0,51 zł dywidendy za 2015/16 r.

2016-06-24

... postanawia dokonać podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2015 r. a kończącym się 31 marca 2016 r., w kwocie 8 929 294,52 zł, w sposób następujący: część zysku netto w kwocie 7 985 852,85 zł, tj. 0,51 zł na każdą akcję, zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy akcjonariuszom spółki, natomiast pozostała część zysku netto w kwocie 943 441,67 zł pozostanie w spółce, jako ... ......»

Akcjonariusze FO Dębica zdecydowali o wypłacie 2,86 zł dywidendy na akcję

2016-06-24

Sumę 39 475 865,00 zł przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 2,86 zł na każdą akcję, ustalając dzień 31 sierpnia 2016 r. jako dzień nabycia praw do dla akcjonariuszy w wysokości 2,86 zł na każdą akcję, ustalając dzień 31 sierpnia 2016 r. jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 16 grudnia 2016 r. jako termin wypłaty dywidendy, z uwagi na sezonowy charakter biznesu spółki. 2.»

RN Ronsona zaakceptowała wniosek zarządu ws. 0,08 zł dywidendy na akcję

2016-06-24

Zarząd spółki jest zdania, że sytuacja płynnościowa jest wystarczająca do tego aby umożliwić wypłatę dywidendy w tej kwocie, co znajduje potwierdzenie w bilansie na dzień 31 marca 2016 r. "Bardzo dobra sytuacja płynnościowa spółki pozwala nam na wypłatę w tej kwocie, co znajduje potwierdzenie w bilansie na dzień 31 marca 2016 r. "Bardzo dobra sytuacja płynnościowa spółki pozwala nam na wypłatę dywidendy...»

Akcjonariusze PKM Duda zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2015 r.

2016-06-23

W ub.r. akcjonariusze PKM Duda zdecydowali o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy 2014 w wysokości 6,69 mln zł na kapitał zapasowy i na pokrycie strat z lat ubiegłych. W 2015 r. PKM Duda odnotował 15,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 22,63 mln zł zysku rok wcześniej.»

Akcjonariusze PHN zdecydowali o 0,42 zł dywidendy na akcję za 2015 r.

2016-06-22

"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki, na mocy przedmiotowej uchwały, ustaliło dzień dywidendy na dzień 17 sierpnia 2016 r., natomiast termin wypłaty na dzień 17 sierpnia 2016 r., natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 31 sierpnia 2016 r."»

Akcjonariusze Stalproduktu zdecydowali o wypłacie 3 zł na akcję dywidendy

2016-06-20

"Kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 16 740 801,00 zł. Wartość dywidendy przypadająca na 1 akcję wynosi 3,00 zł brutto. Dywidendą objęte są akcje spółki w liczbie 5 580 267 szt.»

Przegląd wiadomości ze spółek - 20 czerwca 2016 r.

Przegląd wiadomości ze spółek - 20 czerwca 2016 r.

2016-06-20

"Celem emisji obligacji serii F jest sfinansowanie wykupu obligacji serii E, wyemitowanych na podstawie uchwały zarządu emitenta nr 01/06/ 2014 z dnia 23 czerwca z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie emisji obligacji serii E"»

Akcjonariusze Wojasa zdecydowali o 0,1 zł dywidendy na akcję

2016-06-20

"17 czerwca 2016 roku, zwyczajne walne zgromadzenie spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Wojas SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku, w której postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 1 267 665,80 zł. Wysokość dywidendy przypadającej na 1 akcję wynosi 0,10 zł"»