czytaj e-DGP
  • Raport: dywidendy 2014

Akcjonariusze FO Dębica zdecydowali o wypłacie 2,86 zł dywidendy na akcję

2016-06-24

Sumę 39 475 865,00 zł przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 2,86 zł na każdą akcję, ustalając dzień 31 sierpnia 2016 r. jako dzień nabycia praw do dla akcjonariuszy w wysokości 2,86 zł na każdą akcję, ustalając dzień 31 sierpnia 2016 r. jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 16 grudnia 2016 r. jako termin wypłaty dywidendy, z uwagi na sezonowy charakter biznesu spółki. 2.»

RN Ronsona zaakceptowała wniosek zarządu ws. 0,08 zł dywidendy na akcję

2016-06-24

Zarząd spółki jest zdania, że sytuacja płynnościowa jest wystarczająca do tego aby umożliwić wypłatę dywidendy w tej kwocie, co znajduje potwierdzenie w bilansie na dzień 31 marca 2016 r. "Bardzo dobra sytuacja płynnościowa spółki pozwala nam na wypłatę w tej kwocie, co znajduje potwierdzenie w bilansie na dzień 31 marca 2016 r. "Bardzo dobra sytuacja płynnościowa spółki pozwala nam na wypłatę dywidendy wyższej niż zysk netto osiągnięty w ubiegłym roku.»

Akcjonariusze PKM Duda zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2015 r.

2016-06-23

W ub.r. akcjonariusze PKM Duda zdecydowali o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy 2014 w wysokości 6,69 mln zł na kapitał zapasowy i na pokrycie strat z lat ubiegłych. W 2015 r. PKM Duda odnotował 15,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 22,63 mln zł zysku rok wcześniej.»

Akcjonariusze PHN zdecydowali o 0,42 zł dywidendy na akcję za 2015 r.

2016-06-22

"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki, na mocy przedmiotowej uchwały, ustaliło dzień dywidendy na dzień 17 sierpnia 2016 r., natomiast termin wypłaty na dzień 17 sierpnia 2016 r., natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 31 sierpnia 2016 r."»

Akcjonariusze Stalproduktu zdecydowali o wypłacie 3 zł na akcję dywidendy

2016-06-20

"Kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 16 740 801,00 zł. Wartość dywidendy przypadająca na 1 akcję wynosi 3,00 zł brutto. Dywidendą objęte są akcje spółki w liczbie 5 580 267 szt.»

Przegląd wiadomości ze spółek - 20 czerwca 2016 r.

Przegląd wiadomości ze spółek - 20 czerwca 2016 r.

2016-06-20

"Celem emisji obligacji serii F jest sfinansowanie wykupu obligacji serii E, wyemitowanych na podstawie uchwały zarządu emitenta nr 01/06/ 2014 z dnia 23 czerwca z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie emisji obligacji serii E"»

Akcjonariusze Wojasa zdecydowali o 0,1 zł dywidendy na akcję

2016-06-20

"17 czerwca 2016 roku, zwyczajne walne zgromadzenie spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Wojas SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku, w której postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 1 267 665,80 zł. Wysokość dywidendy przypadającej na 1 akcję wynosi 0,10 zł"»

Akcjonariusze Torpolu zdecydowali o wypłacie 0,69 zł dywidendy na akcję

2016-06-20

"Zarząd Torpol S.A. informuje, iż [...] zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015 wynoszący 32 001 512,49 zł zostanie przeznaczony na: 1. zwiększenie kapitału rezerwowego - kwota 16 152 212,49 zł oraz 2. wypłatę dywidendy - kwota 15 849 300,00 zł tj. 0,69 zł na jedną akcję" - czytamy w komunikacie. Dywidendy...»

Steinhoff: Dywidenda Unipetrolu powinna być taka, jakiej chce zarząd i PKN Orlen

2016-06-17

"Każdy mniejszościowy akcjonariusz może wyrazić swoje zdanie na temat dywidendy, ale decydujący głos ma walne zgromadzenie, które kieruje się wnioskami zarządu spółki. Zarząd musi być suwerenny, a propozycja kwoty dywidendy ustalana jest m.in. w oparciu o konsekwencje zdarzeń nadzwyczajnych, które w Unipetrolu miały miejsce"»

Akcjonariusze Banku Pekao zdecydowali o 8,7 zł dywidendy na akcję za 2015 r.

2016-06-17

"16 czerwca 2016 roku zwyczajne walne zgromadzenie banku podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy za 2015 rok: 1) kwotę 2 283 489 295,80 zł z zysku netto banku za 2015 r. przeznacza się na za 2015 rok: 1) kwotę 2 283 489 295,80 zł z zysku netto banku za 2015 r. przeznacza się na dywidendę, 2) wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 8,70 zł, co przekłada się na wskaźnik wypłaty dywidendy...»