Na koniec trzeciego kwartału 2016 roku dług publiczny w relacji do PKB w strefie euro wynosił 90,1 proc., w porównaniu z 91,2 proc. na koniec drugiego kwartału 2016. W całej Unii wskaźnik zadłużenia obniżył się z 84,2 proc. do 83,3 proc.

Także w dłuższym okresie czasu UE zdołała zredukować zadłużenie. W relacji rocznej, czyli w porównaniu z trzecim kwartałem 2015 roku, zadłużenie spadło zarówno w strefie euro (z poziomu 91,5 proc. PKB do 90,1 proc. PKB) jak i w przypadku UE28 - z 85,9 proc. PKB do 83,3 proc. PKB. Dług publiczny na poziomie powyżej 100 proc. PKB zanotowano w sześciu państwach członkowskich. Najwyższy wskaźnik zadłużenia miała Grecja (176,9 proc. PKB). Kolejne były Portugalia (133,4 proc.), Włochy (132,7 proc.), Cypr (110,6 proc.), Belgia (108,8 proc.) i Hiszpania (100,3 proc.).

W tym samym czasie najniższymi wskaźnikami zadłużenia mogli pochwalić się: Estonia (9,6 proc. PKB), Luksemburg (21,5 proc.) i Bułgaria (28,7 proc.). Polska z długiem publicznym ma poziomie 53,2 proc. PKB uplasowała się w środku stawki.

Największy udział w długu publicznym państw Unii Europejskiej mały dłużne papiery wartościowe. Na koniec trzeciego kwartału 2016 roku, obligacje i inne instrumenty dłużne stanowiły 79,7 proc. długu publicznego w strefie euro i 81 proc. w całej Wspólnocie. Zadłużenie w pożyczkach to odpowiednio 17,3 proc. i 15,1 proc. PKB, natomiast gotówka i depozyty stanowiły zaledwie 3 proc. PKB strefy euro i 3,9 proc. UE.

Pod względem struktury zadłużenie Polska nie odbiegała o standardów europejskich. Z 53,2 proc. PKB polskiego zadłużenia największa część przypadła dłużnym papierom wartościowym. Na koniec trzeciego kwartału 2016 r. wartość wyemitowanych obligacji i innych instrumentów dłużnych była na poziomie 42,3 proc. produktu krajowego brutto Polski. Drugą pod względem wielkości formą zadłużenia polskiego rządu były pożyczki (10,6 proc. PKB). Polski dług w postaci gotówki i depozytów to zaledwie 0,2 proc. PKB.

Reklama

Kto najmocniej zaciska pasa?

W porównaniu do poprzedniego kwartału, w trzecim kwartale dług publiczny w relacji do PKB powiększył się w sześciu państwach członkowskich, podczas gdy dwadzieścia dwa kraje odnotowały spadek relacji zadłużenia do PKB.

Największe wzrosty wskaźnika odnotowano na Cyprze (3,1 pp), w Portugalii (1,6 pp) i na Litwie (1,1 pp). Największe spadki w Grecji (-2,9 pp), we Włoszech (-2,8 pp) i Austrii (-2,3 pp). Polska znalazła się w grupie państw, które w porównaniu do drugiego kwartału 2015 r. zdołały nieznacznie, ale jednak zmniejszyć zadłużenie w relacji do PKB. W ujęciu kwartalnym polski dług publiczny do PKB spadł o 0,4 pp, choć nominalnie jego wartość wzrosła o 580 mln zł, do 978,5 mld zł.

Nieco gorzej wygląda sytuacja polskiego zadłużenia w ujęciu rocznym. W porównaniu z trzecim kwartałem 2015 roku, w jedenastu państwach członkowskich dług do PKB powiększył się i w tej właśnie grupie nalazła się Polska.

Największy wzrost zadłużenia w relacji do PKB zanotowała Grecja. W ciągu roku wskaźnik Hellady podskoczył o 4,4 pp. Kolejna były Litwa ze wzrostem o 3,1 pp, Portugalia (2,9 pp) i Bułgaria (2,1 pp). W Polsce zadłużenie wzrosło o 1,6 pp i był to piąty, najgorszy wynik wśród państw Wspólnoty. Według danych Eurostatu przed rokiem nominalne zadłużenie Polski sięgało 911,2 mld zł, czyli o 67,3 mld mniej niż w trzecim kwartale 2016 r.

W ujęciu rocznym siedemnaście państw odnotowało spadek zadłużenia. Największym spadkiem może pochwalić Irlandia, która zredukowała poziom długu w relacji do PKB o 8,5 pp. Następne były Holandia (-4,3 pp) i Węgry (-3,2 pp).