Stabilna perspektywa odzwierciedla oczekiwania S&P, iż stopniową redukcję długu sektora finansów publicznych Węgier będzie wspierać m.in. dalsza cykliczna poprawa sytuacji w gospodarce. Perspektywa uwzględnia również założenie, iż Węgry utrzymają nadwyżkę na rachunku obrotów bieżących.

S&P może obniżyć rating, jeżeli zadłużenie rządu Węgier zmniejszy się w szybszym tempie, niż zakładają prognozy agencji i/lub zredukowane zostaną koszty jego obsługi lub też poprawie ulegnie mechanizm transmisji monetarnej.

Rating Węgier może znaleźć się pod presją m.in. jeżeli: finanse publiczne tego kraju znacząco się pogorszą; S&P zacznie oczekiwać, iż dojdzie do trwałego odwrócenia zniżkowego trendu w relacji długu do PKB; dojdzie do dalszego osłabienia transparentności w działalności kluczowych instytucji, a w szczególności, jeżeli z tego powodu powstaną ryzyka fiskalne.

Wsparciem dla ratingu, jak zaznaczono w komunikacie do decyzji, są znaczne nadwyżki zewnętrzne oraz dotychczas obserwowana "powściągliwość fiskalna".

Z szacunków S&P wynika, iż wzrost PKB Węgier w latach 2018-2020 wyniesie przeciętnie tuż poniżej 2,5 proc. rocznie, a relacja deficytu sektora finansów publicznych do PKB wyniesie przeciętnie -2,3 proc. w latach 2017-20.

W tabeli poniżej znajdują się aktualne prognozy wybranych wskaźników makroekonomicznych S&P dla Węgier.

2017 2018 2019 2020
Realny wzrost PKB w proc. 2,9 2,5 2,5 2,4
Realny wzrost PKB per capita w proc. 3,2 2,8 2,8 2,7
Realny wzrost inwestycji w proc. 8,1 6 6 6
Stopa bezrobocia 4,9 4,8 4,8 4,8
Bilans sektora gg/PKB w proc. -2,5 -2,3 -2,2 -2,2
Dług rządowy/PKB w proc. 73 71,5 69,3 67,4
CPI w proc. 2 3 3,5 3,5

(PAP)