PZU wyemituje obligacje podporządkowane o łącznej wartości 2,25 mld złWarszawa, 27.06.2017 (ISBnews) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) podjął decyzję o emisji w drodze oferty prywatnej obligacji podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej 2,25 mld zł, podała spółka.

„Wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 100 000 zł; dzień wykupu obligacji będzie przypadał w dniu 29 lipca 2027 r.; obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR dla sześciomiesięcznych depozytów w PLN oraz marży wynoszącej 1,80%" – czytamy w komunikacie.

Wpływy z emisji obligacji zostały zaliczone do środków własnych kategorii 2 PZU zgodnie z art. 245 i n. ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz z art. 72 i n. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2015/35 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II), podano również.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.

(ISBnews)