"Wynik finansowy netto w I półroczu 2017 r. wyniósł 6,9 mld zł, na co składały się zyski netto 603 banków w kwocie 7,1 mld zł oraz straty netto o wartości 0,2 mld zł 15 banków (12 komercyjnych, w tym 7 oddziałów instytucji kredytowych oraz 3 spółdzielczych)" - czytamy w komunikacie. 

Wynik działalności bankowej obniżył się o 1,8% r/r do 30,4 mld zł w I poł. 2017 r. Wynik z tytułu odsetek wzrósł o 11,1% do poziomu 20,5 mld zł, a wynik z tytułu opłat i prowizji zwiększył się o 9,0% do 6,8 mld zł.

"Łączny wynik z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu oraz wynik z tytułu różnic kursowych netto zmniejszył się o 15,4% osiągając wartość 1,6 mld zł, a przychody banków z tytułu dywidend były niższe o 6,9% i wyniosły 1,1 mld zł" - czytamy dalej.

GUS podał, że koszty działania banków wzrosły o 6% w skali roku do 16,66 mld zł. Koszty pracownicze stanowiły 49,2% tych kosztów, tj. 8,19 mld zł (wzrost o 3,9% r/r). 

Koszty ogólnego zarządu zwiększyły się o 8,1% do 8,47 mld zł, głównie z powodu kosztów z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych oraz z tytułu wpłat banków na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, podał Urząd. 

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych wyniosły 3,24 mld zł w I półr., co oznacza spadek o 5,2% w skali roku. GUS podał, że 99,3% tej wartości zostało przeznaczone na pokrycie utraty wartości kredytów i pożyczek.

Wynik z działalności operacyjnej zmniejszył się o 13,1% r/r do 9,3 mld zł. Podatek dochodowy dotyczący działalności kontynuowanej wyniósł 2,36 mld zł (spadek o 2,9% r/r).

Suma bilansowa sektora bankowego wyniosła 1 745,4 mld zł na koniec czerwca i była o 5,3% wyższa niż rok wcześniej. 

"Największą pozycją aktywów były kredyty i inne należności, ich wartość wyniosła 1 216,5 mld zł (wzrost o 4,3%) i stanowiły one 69,7% aktywów. Po stronie pasywów dominującą pozycją były zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, osiągnęły one wartość 1 489,4 mld zł (o 5,9% więcej niż rok wcześniej), co stanowiło 85,3% pasywów" - podał także GUS. 

Wartość kredytów dla sektora niefinansowego zwiększyła się o 3,9% do 1 029,3 mld zł, w tym kredyty dla przedsiębiorstw – 359,4 mld zł (wzrost o 5,8%) i dla gospodarstw domowych – 663,4 mld zł (wzrost o 2,9%). 

"Kredyty dla przedsiębiorstw zostały w większości (56,9%) zaciągnięte przez MŚP. W kredytach gospodarstw domowych 80,6% stanowiły kredyty na nieruchomości mieszkaniowe (394,0 mld zł, w tym 121,3 mld zł nominowane w CHF) i kredyty konsumpcyjne osób prywatnych (140,8 mld zł)" - czytamy dalej. 

Depozyty sektora niefinansowego oraz instytucji rządowych i samorządowych osiągnęły wartość 1 119,5 mld zł na koniec czerwca (wzrost o 7,2%), z tego depozyty sektora niefinansowego wyniosły 1 008,8 mld zł (wzrost o 4,7%), a depozyty sektora instytucji rządowych i samorządowych 110,7 mld zł (wzrost o 37,0%).

Wartość depozytów bieżących sektora niefinansowego wzrosła o 15,3% r/r, a depozytów terminowych obniżyła się o 6,9%. Wartość depozytów bieżących sektora instytucji rządowych i samorządowych wzrosła o 25,3%, a depozytów terminowych o 44,4%.

Działalność operacyjną w końcu czerwca 2017 r. prowadziło 618 banków (spadek o 5 r/r). Liczba banków komercyjnych zmniejszyła się o 1 i wyniosła 62. Liczba banków z przewagą kapitału zagranicznego wyniosła 48, co oznacza 3 banki mniej. 

Liczba oddziałów instytucji kredytowych zwiększyła się o 1 do 27. Ponadto funkcjonowało 556 banków spółdzielczych (o 4 mniej niż rok wcześniej.).

"Powyższe zmiany liczby banków były spowodowane głównie przez procesy konsolidacyjne w sektorze (w jednym banku z większościowym udziałem kapitału zagranicznego, po procesie jego podziału i przejęcia większej części przez bank z przewagą kapitału polskiego, kapitał zagraniczny osiągnął 100% udziału; trzy banki spółdzielcze połączyły się z innymi bankami spółdzielczymi) oraz z procesem „repolonizacji" banków (podmioty z przewagą państwowego kapitału polskiego odkupiły od zagranicznego właściciela kontrolny pakiet akcji w jednym banku, uzyskując również kontrolę nad innym bankiem wchodzącym w skład grupy kapitałowej tego banku). Ponadto, dwa banki ze 100% udziałem kapitału zagranicznego zostały przekształcone w oddziały instytucji kredytowych oraz działalność rozpoczął jeden oddział instytucji kredytowej należący do nowego na polskim rynku inwestora" - podał GUS. 

Dwa oddziały instytucji kredytowych zakończyły działalność decyzją swoich właścicieli, a jeden bank spółdzielczy zakończył działalność z powodu ogłoszenia upadłości.

Kapitały własne banków zwiększyły się o 6,2% do 189,93 mld zł, a ich udział w pasywach wyniósł 10,9% na koniec czerwca.