Składały się na niego reinwestycje zysków w kwocie 34,2 mld PLN, napływ kapitału w formie akcji i innych udziałów kapitałowych w wysokości 8,4 mld PLN i napływ kapitału netto w postaci różnych instrumentów dłużnych wynoszący 8,6 mld PLN.

Największy napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich odnotowano z Niderlandów (20,2 mld PLN), Niemiec (13,7 mld PLN) i Luksemburga (8,7 mld PLN). Dezinwestycje (wycofanie się inwestorów) miały miejsce m.in w przypadku Irlandii (-2,3 mld PLN) oraz Włoch (-1,6 mld PLN).

Z kolei w 2016 roku polscy inwestorzy bezpośredni zainwestowali za granicą 31,8 mld PLN, przy czym inwestycje w akcje i inne formy udziałów kapitałowych wyniosły 22,7 mld PLN, reinwestycje zysków osiągnęły poziom 1,9 mld PLN, inwestycje z tytułu instrumentów dłużnych wyniosły 7,3 mld PLN. (PAP Biznes)