Program motywacyjny AC SA zakłada osiągnięcie 50,6 mln zł EBITDA w 2018 r.Warszawa, 11.04.2018 (ISBnews) - Przyjęte przez radę nadzorczą założenia programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej AC SA przewidują jego realizację pod warunkiem osiągnięcia 50,6 mln zł EBITDA w 2018 r. i 55,6 mln zł EBITDA w 2019 r., podała spółka.

"Głównym kryterium uprawniającym do realizacji programu w odniesieniu do 84 000 warrantów danej transzy, które mogą być przyznane osobom uprawionym, które wiąże stosunek umowny ze spółką - będzie osiągnięcie przez spółkę, potwierdzonego przez audytora, zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA) w wysokości odpowiednio:

a) 50,6 mln zł EBITDA za rok 2018,

b) 55,6 mln zł EBITDA za rok 2019" – czytamy w komunikacie.

W odniesieniu do nie więcej niż 14 000 warrantów danej transzy, które mogą być przyznane osobom uprawnionym, które wiąże stosunek umowny ze spółką podporządkowaną AC, warunkiem będzie osiągnięcie przez tę spółkę potwierdzonego przez audytora zysku EBITDA w wysokości określonej uchwałą rady nadzorczej spółki.

Program motywacyjny realizowany będzie do końca 2021 roku

"Rada nadzorcza zakłada, iż maksymalna wielkość programu wyniesie 196 000 warrantów subskrypcyjnych, uprawniających do objęcia takiej samej ilości akcji na okaziciela serii e o wartości nominalnej 0,25 zł każda, po cenie emisyjnej 11,0 zł każda. Program zostanie podzielony na dwie transze: 2018 i 2019. W ramach poszczególnych transz przewidziane będzie rocznie do nabycia przez osoby uprawnione łącznie do 98 000 warrantów (następnie odpowiednio akcji)" – podano także.

Działalność AC SA opiera się przede wszystkim na sprzedaży samochodowych instalacji gazowych. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 roku.

(ISBnews)