Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła w kwietniu o 22,7 proc. rdr do 14,2 mld zł, a średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń sięgnęła 712 mln zł, o 30,4 proc. mniej niż rok wcześniej.

Kapitalizacja 426 spółek krajowych notowanych na głównym rynku wyniosła na koniec kwietnia 616,48 mld zł.

W kwietniu 2018 r. na GPW odbyło się 20 sesji giełdowych, o 2 więcej niż rok wcześniej.

Na rynku NewConnect łączna wartość obrotu akcjami w kwietniu spadła o 37,6 proc. rdr., do 79 mln zł. W ramach arkusza zleceń wartość obrotu akcjami na rynku alternatywnym GPW wyniosła 73,2 mln zł, co oznacza spadek o 33,3 proc. rdr.

Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł w kwietniu 522,6 mln szt., o 2,4 proc. mniej niż przed rokiem. Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na indeksy wyniósł 303 tys. szt., co oznacza spadek o 6,8 proc. rdr.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła 79,1 mld zł na koniec kwietnia wobec 61,6 mld zł w analogicznym okresie 2017 r. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła w kwietniu o 23,5 proc. rdr do 183,8 mln zł. Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP sięgnęła 35,4 mld zł i była o 15,7 proc. niższa niż przed rokiem.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł 18,1 TWh, co oznacza wzrost o 129,7 proc. rdr.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym sięgnął 5,7 TWh, o 22,1 proc. mniej niż rok wcześniej. Na rynku spot miał miejsce spadek obrotu o 28,6 proc. do 1,9 TWh, a na rynku terminowym obroty spadły o 18,5 proc. do 3,8 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty"), na rynkach spot i terminowym wyniósł 5,8 TWh, co oznacza wzrost o 4,1 proc. rdr. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") sięgnął 14 ktoe i był o 25,7 proc. niższy niż rok wcześniej. (PAP Biznes)