Ograniczenia oznaczają redukcję łącznych nakładów inwestycyjnych LOTOS-u, pozostałych do realizacji na lata 2009-2012, o ponad 25 proc., a z uwzględnieniem podjętych zobowiązań inwestycyjnych wynikających z Programu 10+ i zagospodarowania złoża Yme oraz rozwoju Petrobalticu prawie 40 proc.

Ograniczenia nie obejmują kluczowych, realizowanych obecnie projektów inwestycyjnych, tj. Programu 10+, zagospodarowania złoża Yme na norweskim szelfie kontynentalnym oraz planowanych nakładów na zagospodarowanie złóż B8 i B23 na Bałtyku. Pakiet zakłada przesunięcie wydatków inwestycyjnych, które nie muszą być poniesione w tym roku na następne lata, bądź całkowitą rezygnację z planów niektórych inwestycji.

Głównym założeniem Pakietu Antykryzysowego, przedstawionego przez zarząd koncernu, jest redukcja kosztów do poziomu absolutnie niezbędnego.

Dodatkowo, intensyfikacji ulegną prowadzone już teraz działania, systemowe sprzyjające optymalizacji, poprawie efektywności i zwiększeniu bezpieczeństwa realizacji zadań. W tej grupie najistotniejszymi działaniami są programy: doskonałości operacyjnej, wzrostu wartości, kontrolingowy, zarządzania aktywami oraz zintegrowanego zarządzania ryzykiem.

Oszczędności powstaną we wszystkich segmentach grupy kapitałowej LOTOS, tzn. wydobycie, przerób ropy, handel, finanse, korporację, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz spółki zależne. Program będzie na bieżąco monitorowany, aby zachować ciągłość w ocenie skuteczności podejmowanych działań i ich wpływu na realizację tegorocznego budżetu.

Zamrożenie podwyżek płac

Rozumiejąc aktualną sytuację spółki rada pracowników oraz wszystkie organizacje związkowe w Grupie zawarły z zarządem porozumienie dotyczącego zamrożenia płac. Podjęcie pierwszych rozmów dotyczących wynagrodzeń będzie możliwe dopiero po ocenie wyników za I półrocze br.

- Światowa gospodarka to wyjątkowo skomplikowany system naczyń połączonych. Jego integralną częścią są polskie przedsiębiorstwa sektora naftowego, które bezpośrednio odczuwają przecenę notowań ropy naftowej, osłabienie kursu złotówki czy spadek popytu – mówi Paweł Olechnowicz, prezes Grupy LOTOS S.A.

- Naszą odpowiedzią na kryzys jest zaprezentowany pakiet konkretnych rozwiązań. Dzięki ich realizacji w 2009 r. LOTOS nie tylko zyska dodatkowe fundusze, ale skupi się jeszcze mocniej na realizacji kluczowych inwestycji związanych z rozbudową i dalszym wzrostem konkurencyjności gdańskiej rafinerii - dodał.

LOTOS kontynuuje jednocześnie realizację Programu 10+. W styczniu 2009 r. zaawansowanie jednej z największych inwestycji w Europie Środkowo-Wschodniej było na poziomie 60 proc.. W czerwcu br. do użytku oddana zostanie pierwsza instalacja budowana w ramach 10+, służąca hydroodsiarczaniu olejów napędowych. W III kwartale 2009 r., wraz z uruchomieniem nowej kolumny destylacyjnej, LOTOS rozpocznie generowanie dodatkowych środków na spłatę zobowiązań podjętych na realizację programu.

Recepta na kryzys

W trakcie prac nad Pakietem Antykryzysowym zebrano łącznie 131 projektów, działań i inicjatyw z poszczególnych segmentów, pionów i komórek Grupy. Największy wpływ na płynność spółki będą miały projekty redukujące zaplanowane koszty operacyjne oraz ograniczające nakłady inwestycyjne. Odbywać się to będzie za pomocą całkowitej redukcji kosztów i nakładów z 2009 r. W dłuższej perspektywie trwałe korzyści przyniosą zwłaszcza projekty proefektywnościowe i rozwiązania systemowe. Oszczędności w 2009 r. wyniosą ok. 170 mln zł.