Poniżej podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji:

Wyszczególnienie Stan na Stan na Stan na Zmiana od Zmiana od
WYSZCZEGÓLNIENIE 31.12.2017 31.05.2018 30.06.2018 31.12.2017 31.05.2018
w mln zł w mln zł w mln zł w mln zł w % w mln zł w %
A. PODAŻ PIENIĄDZA (M3) 1 324 383,3 1 346 708,1 1 352 491,9 28 108,6 2,1 5 783,9 0,4
1. Pieniądz gotówkowy w obiegu (poza kasami banków) 184 478,4 191 481,3 194 612,5 10 134,1 5,5 3 131,2 1,6
2. Depozyty i inne zobowiązania wobec sektorów krajowych 1 128 353,5 1 139 971,6 1 144 493,1 16 139,6 1,4 4 521,5 0,4
2.1. Gospodarstwa domowe 732 434,8 751 023,4 757 430,3 24 995,5 3,4 6 406,9 0,9
2.2. Pozostałe instytucje finansowe 53 779,2 57 180,5 56 941,6 3 162,4 5,9 -238,9 -0,4
2.3. Przedsiębiorstwa niefinansowe 275 408,9 260 933,3 262 380,6 -13 028,3 -4,7 1 447,3 0,6
2.4. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gosp. dom. 23 933,9 25 653,5 25 854,3 1 920,4 8,0 200,9 0,8
2.5. Instytucje samorządowe 32 787,9 40 320,7 37 083,6 4 295,8 13,1 -3 237,1 -8,0
2.6. Fundusze zabezpieczenia społecznego 10 008,9 4 860,3 4 802,7 -5 206,1 -52,0 -57,5 -1,2
3. Pozostałe składniki pieniądza M3 11 551,4 15 255,1 13 386,3 1 834,9 15,9 -1 868,8 -12,3
B. Aktywa zagraniczne netto w mln zł 232 521,9 269 760,5 266 234,4 33 712,5 14,5 -3 526,1 -1,3
w mln EUR 55 748,6 62 451,8 61 040,5 5 291,9 9,5 -1 411,3 -2,3
C. Aktywa krajowe netto 1 091 861,4 1 076 947,6 1 086 257,5 -5 603,9 -0,5 9 309,9 0,9
1. Należności od sektorów krajowych 1 175 814,3 1 214 564,7 1 221 192,5 45 378,2 3,9 6 627,8 0,5
1.1. Gospodarstwa domowe 676 394,4 700 612,4 704 721,5 28 327,1 4,2 4 109,1 0,6
1.2. Pozostałe instytucje finansowe 81 338,0 83 344,5 85 437,7 4 099,7 5,0 2 093,2 2,5
1.3. Przedsiębiorstwa niefinansowe 360 519,0 374 494,0 374 717,7 14 198,7 3,9 223,8 0,1
1.4. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gosp. dom. 6 946,3 6 877,5 6 943,5 -2,8 0,0 66,0 1,0
1.5. Instytucje samorządowe 50 616,6 49 236,3 49 372,0 -1 244,5 -2,5 135,7 0,3
1.6. Fundusze zabezpieczenia społecznego 0,1 0,1 0,0 -0,1 -100,0 -0,1 -100,0
2. Zadłużenie netto instytucji rządowych szczebla centralnego 268 846,7 243 347,9 254 500,5 -14 346,3 -5,3 11 152,6 4,6
3. Pozostałe pozycje (netto) -352 799,6 -380 965,0 -389 435,4 -36 635,8 10,4 -8 470,4 2,2
Informacje uzupełniające:
Kurs średni NBP PLN/ 1 EUR 4,1709 4,3195 4,3616 - 4,6 - 1,0
Kurs średni NBP PLN/ 1 USD 3,4813 3,7200 3,7440 - 7,5 - 0,6
Depozyty walutowe zaliczane do M3 (z poz. A.2.) w mln EUR 32 460,8 30 852,8 30 266,6 -2 194,2 -6,8 -586,2 -1,9

(PAP Biznes)