Program będzie realizowany we wszystkich województwach w latach 2019-2023. Będzie finansowany z budżetu państwa; na jego realizację zostanie przeznaczone 2,75 mld zł.

W uzasadnieniu do projekt wskazano, że zapewni on pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program wpisuje się w inicjatywy strategiczne mające znaczenie dla rozwoju Polski wyznaczone w "Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju".

W ramach programu przewidziano wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego (zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności) oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc taka trafi do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150 proc. kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

"Istotnym elementem programu będzie także zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym gorącego posiłku przygotowanego w szkolnej stołówce. Rozwiązanie takie umożliwi większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki, oraz nad procesem ich przygotowywania. Aby wesprzeć to rozwiązanie, wojewoda będzie mógł zwiększyć dotację do 5 proc. dla gmin, które zapewnią posiłek w bezpośrednio prowadzonych przez siebie stołówkach. Wsparcie finansowe będzie udzielane organom prowadzącym publiczne szkoły podstawowe, w tym szkoły zorganizowane w zespołach szkół, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, a także publiczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej. Z tych środków będzie można np. doposażyć i poprawić standard funkcjonujących stołówek lub zaadaptować inne pomieszczenie na jadalnię" - czytamy w komunikacie po wtorkowym posiedzeniu rządu.

Z pieniędzy przekazywanych gminom dofinansowane zostaną posiłki wydawane w stołówkach oraz dowożone osobom dorosłym, w tym niewychodzącym z domu (np. ze względu na podeszły wiek lub niepełnosprawność), które nie są w stanie same przygotować sobie gorącego jedzenia. W tym przypadku wojewoda także będzie mógł zwiększyć do 5 proc. dotację dla gmin na dowóz posiłków.

Program będzie realizowany przez ministrów: rodziny, pracy i polityki społecznej oraz edukacji narodowej. Na realizację działań przewidzianych w programie gmina będzie mogła otrzymać dotację.

Po ustanowieniu programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 przestanie obowiązywać program finansowego wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020".

>>> Czytaj też: Nawet 53 tys. zł ulgi termomodernizacyjnej. Rząd przyjął projekt ustawy