"W związku z potrzebą istnienia stałego, dodatkowego w stosunku do budżetu państwa oraz Funduszu Reprywatyzacji, źródła finansowania zadania Prezesa Rady Ministrów polegającego na nabywaniu i obejmowaniu akcji lub udziałów spółek, projekt przewiduje utworzenie nowego państwowego funduszu celowego, którego głównym celem będzie finansowanie tego zadania" - napisano.

Jak napisano w uzasadnieniu, przychodami Funduszu będą wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, wpłaty środków finansowych w wysokości odpowiadającej 30 proc. każdej wypłaconej dywidendy, a także zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, z akcji należących do Skarbu Państwa, środki z tytułu zwrotu pomocy publicznej lub wsparcia niebędącego pomocą publiczną, udzielonych przedsiębiorcom z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, dotacje celowe z budżetu państwa.

Jak napisano, środki Funduszu będą przeznaczane na nabywanie i obejmowanie akcji przez Skarb Państwa.

Kancelaria premiera, która przygotowała nowelę podaje, że Fundusz z tytułu dywidend może liczyć rocznie na ok. 1,4 mld zł.

>>> Czytaj też: Królowie stołecznej reprywatyzacji. Zobacz, kto uzyskiwał największe odszkodowania w Warszawie