Produkcja energii elektrycznej wzrosła w 2017 roku o 2,3 proc. do poziomu 170,5 TWh, zużycie energii do 162,8 TWh, a straty sieciowe wyniosły 10 TWh. Import przewyższył eksport o 2,3 TWh. Największy udział w zużyciu miał sektor przemysłu (51 proc.), udział gospodarstw domowych wyniósł 18 proc., a pozostałych odbiorców 26 proc. Energia elektryczna zużyta w transporcie stanowiła 3 proc., a w rolnictwie i budownictwie po 1 proc., podano w raporcie.

"Pozyskanie energii pierwotnej w Polsce w 2017 roku zmniejszyło się o 2,9 proc. w stosunku do roku poprzedniego i wyniosło 2 723,7 PJ. Spadek pozyskania został odnotowany w przypadku węgla kamiennego, gazu ziemnego i ropy naftowej, zaś zwiększenie pozyskania w przypadku węgla brunatnego i pozostałych nośników energii. Najważniejszym pozyskiwanym nośnikiem energii był w 2017 r. węgiel kamienny (57,9 proc.). Drugim pod względem wielkości wydobycia nośnikiem był węgiel brunatny z udziałem wynoszącym 18,7 proc. Udział gazu ziemnego w pozyskaniu wyniósł 5,3 proc., ropy naftowej 1,5 proc., a pozostałych, w znacznej mierze odnawialnych nośników energii 16,6 proc." - czytamy także w materiale.

Wydobycie węgla kamiennego obniżyło się w 2017 roku w stosunku do roku poprzedniego o 6,8 proc. i wyniosło 66 mln ton; tendencja spadkowa wydobycia utrzymuje się od roku 2012. W przypadku zużycia nastąpił nieznaczny (o 0,5 proc.) wzrost do 75 mln ton w 2017 r. 

Wydobycie gazu ziemnego wyniosło 145,2 PJ, a zużycie ogółem 689,5 PJ (uwzględniając zużycie w odazotowniach gazu ziemnego). Import wyniósł 545,7 PJ, a eksport 42,3 PJ.

Wydobycie ropy naftowej w Polsce wyniosło 1 mln ton w 2017 r. i pokryło 4 proc. zużycia, które obniżyło się o 2,5 proc. r/r i wyniosło 25,1 mln ton, podano w raporcie.

Produkcja koksu i półkoksu wyniosła w 2017 r. 9,4 mln ton i spadła o 2,5 proc. r/r. Większość (69 proc.) produkcji została skierowana na eksport, który osiągnął 6,5 mln ton. Zużycie koksu wyniosło 3,2 mln ton.

"W zużyciu benzyn silnikowych odnotowano w 2017 roku wzrost o 9,8 proc. w stosunku do roku poprzedniego; trend wzrostowy trwa od 2014 roku. Produkcja nieznacznie obniżyła się i wyniosła 4,2 mln ton. Zużycie w transporcie stanowiło 99 proc., a w przemyśle 1 proc." - czytamy dalej.

Produkcja oleju napędowego I wzrosła w 2017 roku o 2,5 proc. i wyniosła 11,5 mln ton, natomiast zużycie wzrosło o 19,4 proc. i wyniosło 16,4 mln ton. Import kontynuował dynamiczny wzrost (o 30,5 proc. do 5,1 mln ton w 2017 roku), podczas gdy eksport obniżył się o 82,8 proc. do poziomu 187 tys. ton. Udział transportu w zużyciu wyniósł 82 proc., rolnictwa 12 proc., a przemysłu 5 proc.

"Zużycie bezpośrednie nośników energii pierwotnej wzrosło w 2017 r. o 2,7 proc. Największe zużycie zostało zaobserwowane w przypadku gazu ziemnego wysokometanowego (501,8 PJ oraz węgla kamiennego (443,9 PJ). Głównymi odbiorcami energii pierwotnej były gospodarstwa domowe (532,1 PJ) oraz przetwórstwo przemysłowe (503,2 PJ)" - podano również.

Zużycie bezpośrednie energii pochodnej wzrosło w 2017 r. o 8,2 proc., najważniejszymi nośnikami były olej napędowy I (689,6 PJ), energia elektryczna (583,3 PJ) i ciepło (302,3 PJ). Głównymi konsumentami energii pochodnej był transport (891,1 PJ), przetwórstwo przemysłowe (501,6 PJ) oraz gospodarstwa domowe (299,3 PJ).