Centralna ścieżka projekcji NBP zakłada wzrost PKB w 2018 na poziomie 4,8 proc., w 2019 r. na poziomie 3,6 proc., a w 2020 r. na poziomie 3,4 proc. Ścieżka dla inflacji kształtuje się odpowiednio na poziomie: 1,8 proc., 3,2 proc. oraz 2,9 proc. Inflacja bazowa ma zaś wynieść 0,8 proc. w 2018 r., 2,1 proc. w 2019 r. oraz 2,7 proc. w 2020 r.

"Podwyższenie prognozy inflacji CPI w 2019 r. w stosunku do wyników projekcji lipcowej wynika w największym stopniu ze wzrostu cen surowców na rynkach światowych i towarzyszącego mu osłabienia złotego względem dolara. Uwarunkowania te najsilniej wpływają na przyszłą ścieżkę krajowych cen energii" - napisano w raporcie.

"Wzrost notowań cen ropy naftowej i węgla kamiennego przekładać się będzie w projekcji listopadowej na wyższe krajowe ceny paliw i opału. Wyższe ceny węgla, wraz ze wzrostem cen praw do emisji CO2 oraz zielonych certyfikatów, przyczynią się również do większej niż oczekiwano w projekcji lipcowej podwyżki przeciętnego rachunku za energię elektryczną dla gospodarstw domowych. W kierunku wyższej inflacji CPI oddziaływać będzie również rewizja w górę cen gazu ziemnego na rynkach światowych" - dodano.

Jak wynika z projekcji, największa korekta inflacji cen energii w porównaniu z lipcową projekcją będzie miała miejsce w 2019 r.

"Ze względu na duży udział cen administrowanych w krajowych cenach energii, określenie skali i rozłożenia w czasie przełożenia na nie czynników kosztowych obarczone jest wysoką niepewnością. W projekcji listopadowej przyjęto, że największa korekta inflacji cen energii w porównaniu do rundy lipcowej będzie miała miejsce dla 2019 r., przy mniejszej skali zmian tej kategorii w 2020 r." - napisano.

W najnowszej projekcji podniesiono ścieżkę dynamiki PKB w 2018 r. do 4,8 proc. z 4,6 proc. prognozowanego w lipcowym raporcie.

"Do podwyższenia tempa wzrostu PKB oraz rewizji jego struktury w 2018 r. przyczyniło się uwzględnienie danych o rachunkach narodowych za II kw. br. oraz wskaźników miesięcznych za III kw. wskazujących na wciąż wysoką aktywność gospodarczą. W konsekwencji uwzględnienia tych informacji w projekcji listopadowej, w 2018 r. powyżej przewidywań z poprzedniej rundy prognostycznej ukształtuje się spożycie gospodarstw domowych. Na jego wysoki poziom mają wpływ wyjątkowo optymistyczne nastroje konsumentów raportowane w badaniach koniunktury GUS" - napisano.

"W górę zrewidowano również wkład eksportu netto do wzrostu PKB w br. w związku z silniejszym od oczekiwań przyśpieszeniem dynamiki eksportu w II kw. Jednocześnie w II kw. br. poniżej założeń z projekcji lipcowej wzrosły krajowe wydatki na środki trwałe, co w części ograniczyło pozytywny wpływ na prognozę korzystnych odczytów pozostałych komponentów PKB" - dodano.

W listopadowej projekcji obniżono zaś prognozy dynamiki PKB w Polsce na lata 2019-2020.

"W latach 2019-2020 tempo wzrostu PKB ukształtuje się nieznacznie poniżej oczekiwań z rundy lipcowej, co wynika z negatywnego oddziaływania na aktywność gospodarczą wyższej inflacji cen energii przy jednoczesnym wygasaniu wpływu czynników podwyższających dynamikę PKB w bieżącym roku" - napisano w raporcie.

Poniżej centralne ścieżki prognoz z listopadowej projekcji i porównanie do lipcowej:

projekcja listopadowa projekcja lipcowa
2018 2019 2020 2018 2019 2020
Wskaźnik cen konsumenta CPI (%, r/r) 1,8 3,2 2,9 1,8 2,7 2,9
Wskaźnik cen inflacji bazowej po wyłączeniu cen żywności i energii (%, r/r) 0,8 2,1 2,7 0,8 2,1 2,7
Ceny żywności (%, r/r) 2,8 3,3 2,8 2,9 3,5 3,3
Ceny energii (%, r/r) 3,9 7,2 3,6 3,6 4 2,6
PKB (%, r/r) 4,8 3,6 3,4 4,6 3,8 3,5
Popyt krajowy (%, r/r) 5,3 4 3,5 5,4 4,4 3,6
Spożycie gospodarstw (%, r/r) 4,7 3,8 3,4 4,4 4 3,6
Spożycie publiczne (%, r/r) 4,1 4,2 3 3,9 4,3 3,4
Nakłady inwestycyjne (%, r/r) 6,3 5,6 4,5 8,4 6,7 4,7
Wkład eksportu (pkt proc., r/r) -0,5 0,4 0,1 0,7 -0,5 -0,2
Eksport (%, r/r) 4,9 5,4 5 4 5 4,9
Import (%, r/r) 5,9 6,3 5,3 5,5 6,1 5,3
Wynagrodzenia (%, r/r) 6,8 6,8 6,7 6,9 7 6,8
Pracujący (%, r/r) 0,7 0,7 0,2 0,7 0,6 0,2
Stopa bezrobocia (%) 3,6 3,2 3,2 3,6 3,4 3,3
NAWRU (%) 4,7 4,3 4 4,8 4,5 4,2
Stopa aktywności (%) 56,3 56,6 56,7 56,4 56,7 56,8
Wydajność pracy (%, r/r) 4 2,9 3,2 3,9 3,2 3,3
Jednostkowe koszty (%, r/r) 2,7 3,8 3,5 3 3,7 3,4
Produkt potencjalny (%, r/r) 3 3,1 3,4 3 3,2 3,5
Luka popytowa (% PKB potencjalnego) 1,3 1,8 1,8 1,3 1,9 1,8
Indeks cen surowców rolnych (EUR; 2011=1,0) 0,86 0,89 0,86 0,85 0,87 0,86
Indeks cen surowców energetycznych (USD; 2011=1,0) 0,78 0,81 0,77 0,76 0,73 0,69
Inflacja za granicą (%, r/r) 1,7 2 1,9 1,7 2 2
PKB za granicą (%, r/r) 2 1,9 1,6 2,1 1,9 1,7
Saldo rachunku bieżącego i rachunku kapitałowego (% PKB) 0,6 0,3 0,4 0,2 -0,3 -0,1
WIBOR 3M (%) 1,7 1,7 1,7 1,72 1,72 1,72