"(...) Wysokie nabycia w szczególności obserwujemy w grupie funduszy pieniężnych i gotówkowych, co pokazuje, że inwestorzy najchętniej korzystają z rozwiązań uznawanych za najbezpieczniejsze" – powiedział, cytowany w raporcie, prof. Marcin Dyl, prezes zarządu IZFiA.

Z raportu wynika, że w październiku sprzedaż netto funduszy pieniężnych i gotówkowych wyniosła 1 mld zł.

"Od początku roku sprzedaż w tej grupie funduszy przekroczyła wartość 13 mld zł" - dodano.

Saldo wpłat i wypłat do funduszy w październiku 2018 r. (w mln zł)

Kategoria funduszy Nabycia Umorzenia Saldo
Akcyjne 1 312 1 963 -652
Mieszane 738 1577 -839
Dłużne 1313 1 686 -373
Pieniężne i gotówkowe 4 188 3 200 988
Absolutnej stopy zwrotu 79 577 -498
Surowcowe 70 50 19
Pozostałe 91 115 -24
Suma 7 791 9 169 -1 378

Jak napisano, w październiku 2018 roku w większości grup funduszy inwestycyjnych odnotowano ujemną wartość sprzedaży

netto.

"Warto jednak zauważyć, że nominalnie wysokie wartości umorzeń netto w przypadku większości kategorii nie są znaczące w ujęciu relatywnym, tj. w odniesieniu do wartości aktywów za poprzedni okres. Wyjątkiem od tej reguły są fundusze absolutnej stopy zwrotu. Saldo nabyć i umorzeń w wysokości -0,5 mld zł stanowi 6 proc. wartości aktywów tej grupy funduszy we wrześniu" - napisano.

Według danych Analiz Online na koniec ubiegłego miesiąca wartość zgromadzonego kapitału wyniosła niespełna 271 mld zł, o -4,3 mld zł mniej niż pod koniec września.