Bank podał, że jeżeli osiągnie za rok 2018 co najmniej taki zysk jak osiągnął za rok 2017, kwota dywidendy za rok 2018 będzie nie niższa niż kwota dywidendy wypłacona za rok 2017 r.

Pekao poinformowało, że kierunkowe propozycje podziału zysku mogą ulegać zmianie i zarząd banku może rekomendować w poszczególnych latach podział zysku w inny sposób w zależności od rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego, wystąpienia istotnej zmiany tempa wzrostu aktywów ważonych ryzykiem, istotnego pogorszenia sytuacji makroekonomicznej oraz sytuacji na rynkach finansowych w Polsce lub na świecie, wprowadzenia regulacji mających lub mogących mieć istotny wpływ na adekwatność kapitałową oraz nałożenia na bank dodatkowych buforów kapitałowych. (PAP Biznes)