Rząd zdecydował o 7,99 mld zł wydatków w br. z zablokowanych oszczędnościWarszawa, 29.11.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła dziś w trybie obiegowym i przesłała do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy - o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 r., podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM). W projekcie przewidziano realizację 7,99 mld zł dodatkowych wydatków pochodzących z wydatków zablokowanych w związku z oszczędnościami, które występują w trakcie realizacji budżetu, podano w dokumencie.

"Wejście w życie projektowanych rozwiązań nie spowoduje skutków dla sektora finansów publicznych, w tym dla budżetu państwa. Realizacja zadań nastąpi z wydatków zablokowanych na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) w związku z oszczędnościami, które występują w trakcie realizacji budżetu" - czytamy w ocenie skutków regulacji (OSR).

Łączna kwota oszczędności zgodnie z OSR, która zostanie przekazana na wybrane projekty wynosi 7 985 732 mln zł, podano także w OSR.

Projekt wiąże się z powiększeniem funduszu zapasowego Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 1,8 mld zł z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz przekazaniem do Narodowego Funduszu Zdrowia w roku 2018 dotacji z budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister Zdrowia, w celu sfinansowania świadczeń udzielanych m.in. osobom nieubezpieczonym w kwocie wynikającej z art. 11 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532), tj. około 320,2 mln zł, podano dalej.

"Umożliwienie przekazania w 2018 r. środków z budżetu państwa z przeznaczeniem dla Funduszu Reprywatyzacji w wysokości 2,1 mld zł na realizację ustawowych zadań pozwolić ma na realizację projektów inwestycyjnych, stanowiąc dodatkowy mechanizm aktywnego oddziaływania na gospodarkę" - czytamy także.

Nowelizacja ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. poz. 2161) polega na umożliwieniu udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa z części budżetowej, której dysponentem jest minister właściwy do spraw transportu, w roku 2018. Przekazanie dotacji w wysokości 1,1 mld zł pozwoli na przyspieszenie procesu inwestycyjnego na drogach samorządowych, napisano też w dokumencie.

"Projekt wiąże się z przekazaniem środków z budżetu państwa dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - 715,5 mln zł. Projekt przewiduje umożliwienie efektywniejszego wykorzystania zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. poz. 291) wydatków przez przekazanie dodatkowych środków na restrukturyzację sektora górnictwa węgla kamiennego w roku 2018 w wysokości 150 mln zł" - czytamy także.

Projekt umożliwi objęcie przez Skarb Państwa akcji spółki PKP PLK S.A. za kwotę 1,8 mld zł. Umożliwienie przekazania w 2018 r. środków z budżetu państwa w ramach rezerwy celowej z przeznaczeniem na objęcie akcji PKP PLK S.A. wpłynie na poprawę struktury właścicielskiej, gdzie Skarb Państwa konsekwentnie dąży do objęcia 100% akcji narodowego zarządcy infrastruktury. Podniesienie kapitału zakładowego przyczyni się też do wzmocnienia spółki realizującej projekty inwestycyjne w ramach rządowego programu.

Projekt przewiduje zwiększenie limitu wydatków budżetu państwa na finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego dla rodziców oraz małżonków rodziców posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny z 18,26 mln zł do 21,00 mln zł (wzrost o 2,74 mln zł), co umożliwi przeznaczenie dodatkowych środków na ten cel w 2018 roku, podano także.

(ISBnews)