Program jest realizowany od kwietnia 2016 r. Świadczenie przyznawane jest na drugie i kolejne niepełnoletnie dziecko w rodzinie. W przypadku rodzin o niższych dochodach także na pierwsze dziecko.

"Jest czas na podsumowania. Myśmy wchodzili w realizację tego programu z różnymi oczekiwaniami i myślę, że w dużym stopniu te oczekiwania zostały spełnione" – powiedział wojewoda Paszkowski. Ocenił, że program to "istotna pomoc" dla rodzin w ramach polityki prorodzinnej państwa, pomoc, która ma konkretny wymiar finansowy.

Na konferencji poinformowano, że w 2016 r. (od 1 kwietnia) w Podlaskiem wypłacono ponad 570,6 mln zł z tytułu świadczenia 500 plus, w 2017 r. 764,6 mln zł, w 2018 blisko 736,6 mln zł. W pierwszym kwartale 2019 r. – 184,3 mln zł. Świadczenia wypłacane są na ok. 118 tys. dzieci, czyli ok. 57 proc. dzieci w woj. podlaskim. Wojewoda przypomniał, że w skali kraju z programu korzysta ponad 3,6 mln dzieci.

"To jest główny motyw tego wsparcia – wzmocnić polskie rodziny" – mówił wojewoda i ocenił, że to założenie programu udało się zrealizować. "Myślę, że ten efekt został dokonany" – dodał Paszkowski.

Wojewoda przypomniał również, że w programie chodziło też o to, by zwiększyła się dzietność w kraju, by – dzięki większemu zabezpieczeniu finansowemu – rodziło się więcej dzieci.

"I rzeczywiście, odnosząc te wskaźniki dzietności chociażby do roku 2015, mamy w tym zakresie wzrost. Oczywiście pewnie byśmy oczekiwali, żeby efekty były jeszcze większe, natomiast trzeba pamiętać, że to są procesy pewnie długotrwałe" – powiedział Bohdan Paszkowski i dodał, że udało się "przełamać" tendencję do spadku dzietności w Polsce i widać to w statystykach.

Wojewoda poinformował, że współczynnik dzietności w Polsce wzrósł z 1,29 w 2015 r. do 1,45 w 2017 i był to – jak mówił – najlepszy wynik od 10 lat. W Podlaskiem w 2016 r. urodziło się 11,3 tys. dzieci, w 2017 – 12,5 tys.

Z danych urzędu wojewódzkiego wynika, że dzięki świadczeniu "Rodzina 500 plus" o ok. 20 proc. spadła liczba osób i wysokość kwot wydawanych na różne formy opieki i pomocy społecznej, np. zasiłków okresowych, celowych czy dofinansowania posiłków dla dzieci. Liczba korzystających z takiej pomocy spadła z ok. 100 tys. do 80 tys. osób.

"Podsumowując myślę, że nie jest kwestionowane to, że program 500 plus wzmocnił podlaskie i polskie rodziny, przyczynił się – w liczbach bezwzględnych – do przyrostu urodzeń, choć oczywiście tutaj byśmy też oczekiwali, żeby to był proces jeszcze bardziej pogłębiający" – mówił wojewoda.

Dodał, że program wpłynął na zmniejszenie ubóstwa, zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych, ale też przyczynia się do rozwoju gospodarczego, by generuje popyt na rynku na różne towary, zakupy, usługi. "I to jest też na pewno bardzo istotne w życiu społeczno-gospodarczym" – powiedział Bohdan Paszkowski.

Wojewoda przypomniał, że jest zapowiedź zmian w programie "Rodzina 500 plus", by od 1 lipca przysługiwało ono na każde dziecko. Podlaski Urząd Wojewódzki wyliczył wstępnie, że jeśli zostanie to zrealizowane, rocznie w Podlaskiem do rodzin będzie trafiać z tego tytułu łącznie ok. 1 mld zł w 2019 r. (o 300 mln zł więcej rocznie niż obecnie), a programem będzie objętych o ok. 100 tys. dzieci więcej niż dotychczas. (PAP)

Autor: Izabela Próchnicka