Według wyliczeń PAP Biznes w samym marcu zysk netto banków wyniósł 1,8 mld zł.

Całkowite przychody operacyjne netto w okresie styczeń-marzec 2019 roku wyniosły 17,49 mld zł, co oznacza wzrost 8,9 proc. rok do roku.

Przychody odsetkowe wzrosły 9 proc. rdr, przy wzroście kosztów odsetkowych o 8,1 proc., natomiast przychody z tytułu opłat i prowizji pozostały na poziomie z ubiegłego roku, przy wzroście kosztów w tej pozycji o 7,9 proc.

Koszty administracyjne banków w I kwartale były na poziomie 9,94 mld zł, rosnąc 9 proc. rdr., w tym koszty pracownicze wzrosły o 4,6 proc., a pozostałe koszty administracyjne wzrosły o 12,9 proc.

Poniżej wybrane dane sektora bankowego w okresie I kwartału 2019 roku w porównaniu z I kwartałem 2018 roku (w mln zł).

I kw 2019 I kw 2018
Przychody odsetkowe 16 362 15 006 9,0%
Koszty odsetkowe 4 236 3 920 8,1%
Przychody z tytułu opłat i prowizji 4 277 4 276 0,0%
Koszty z tytułu opłat i prowizji 1 060 982 7,9%
Całkowite przychody operacyjne 17 491 16 066 8,9%
Koszty administracyjne, w tym: 9 939 9 118 9,0%
- Koszty pracownicze 4 468 4 270 4,6%
- Pozostałe koszty administracyjne 5 472 4 848 12,9%
Amortyzacja 1 079 736 46,6%
Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości 2 112 1 752 20,5%
Zysk 2 928 3 364 -13,0%