Warszawa, 07.11.2019 (ISBnews) - Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) odnotowało 25,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 18,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

Zysk operacyjny wyniósł 29,89 mln zł wobec 18,76 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 228,8 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 151,53 mln zł rok wcześniej.

"Wyniki finansowe Grupy ASEE osiągnięte w trzecim kwartale 2019 roku znacząco poprawiły się w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Przychody ze sprzedaży wyrażone w PLN wyniosły 228,8 mln, co oznacza wzrost o 77,3 mln (51%) w stosunku do trzeciego kwartału 2018 roku. Zysk z działalności operacyjnej osiągnął poziom 29,9 mln zł po wzroście o 59%, natomiast wartość EBITDA za trzeci kwartał 2019 wyniosła 47,6 mln zł (wzrost o 58%). Przychody wyrażone w EUR wyniosły 52,7 mln, po wzroście o 17,3 mln (49%). Zysk z działalności operacyjnej osiągnął poziom 6,9 mln euro a EBITDA 11 mln euro po wzroście odpowiednio o 57% i 55%. Tak dynamiczne wzrosty to efekt wzrostu skali i poprawy efektywności działania w segmentach Rozwiązania w obszarze płatności oraz Rozwiązania w sektorze bankowym, a także skutek konsolidacji kilku nowych spółek w Grupie ASEE" - czytamy w raporcie. 

"Należy zwrócić uwagę, że na wyniki za trzeci kwartał 2019 roku, szczególnie na poziomie EBITDA, wpływ miała nowa prezentacja umów leasingu, zgodna z MSSF 16. Pozytywny wpływ nowego standardu na wartość EBITDA w trzecim kwartale 2019 roku wyniósł 4,5 mln zł (1 041 tys. euro)" - czytamy dalej. 

Skonsolidowany zysk netto Grupy za III kw. 2019 roku wyniósł 5,8 mln euro, co oznacza wzrost o 1,5 mln euro (36%) w skali roku. 

"Dynamika wzrostu zysku netto była nieco niższa niż zysku operacyjnego głównie z uwagi na gorszy niż w ubiegłym roku wynik na działalności finansowej. W trzecim kwartale 2018 roku wynik na działalności finansowej wyniósł 610 tys. euro, podczas gdy w analogicznym okresie bieżącego roku było to -116 tys. euro. Głównym powodem spadku był gorszy wynik na różnicach kursowych. W trzecim kwartale 2018 roku wyniósł on blisko 600 tys. euro, przede wszystkim w wyniku przeszacowania aktywów denominowanych w USD w ASEE Turcja, w związku z gwałtowną deprecjacją tureckiej liry. W trzecim kwartale 2019 roku wynik na różnicach kursowych wyniósł nieco ponad 50 tys. euro. Do pogorszenia wyniku na działalności finansowej przyczyniły się ponadto wyższe koszty odsetkowe oraz ujęcie w kosztach finansowych odsetek od umów leasingowych zgodnie z MSSF 16" - podano także. 

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 61,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 44,79 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 605,78 mln zł w porównaniu z 448,87 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży Grupy ASEE wyrażone w PLN po trzech kwartałach 2019 roku wyniosły 605,8 mln zł, co oznacza wzrost o 156,9 mln zł (35%) w stosunku do analogicznego okresu 2018 roku. Zysk z działalności operacyjnej w tym samym okresie wzrósł o 24 mln zł (48%) i osiągnął poziom 73,7 mln zł. Wartość EBITDA po trzech kwartałach 2019 roku wyniosła 122,3 mln zł w stosunku do 83,4 mln zł w tym samym okresie poprzedniego roku (wzrost o 47%)" - czytamy również w raporcie. 

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 36,58 mln zł wobec 15,54 mln zł zysku rok wcześniej.

Asseco South Eastern Europe S.A. zajmuje się działalnością holdingową, polegającą przede wszystkim na zarządzaniu liniami biznesowymi, których działalność koncentruje się w aktualnie należących do Grupy ASEE spółkach z sektora IT z regionu Europy Południowo-Wschodniej i Turcji, a także na inwestowaniu w nowe spółki w tym regionie. ASEE S.A. prowadzi również działalność operacyjną w zakresie sprzedaży usług i oprogramowania wspierającego kanały komunikacji z klientami i procesy biznesowe (contact center), a także rozwiązań uwierzytelniających. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)