"Wynik netto w 2019 roku wyniósł -37,3 mln zł i był wyższy o 98% względem analogicznego okresu 2018 roku. Na tak znaczącą różnicę pomiędzy osiągniętym wynikami w ww. latach miały wpływ przede wszystkim niższe odpisy z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek, niższe koszty prowizyjne oraz niższe pozostałe koszty operacyjne. Niższe o 59,6% koszty odpisów wynikają z utworzenia w 2018 roku dodatkowych odpisów dla portfela kredytowego wynikających z backtestingu modeli i zmiany modelu LGD" - podał bank w sprawozdaniu zarządu. 

"W IV kwartale 2019 r. Idea Bank kontynuował program autosanacji, dzięki czemu kolejny raz zanotował zysk zarówno na poziomie skonsolidowanym - w wysokości 30,3 mln zł, jak i jednostkowym - na poziomie 5,5 mln zł. Tym samym nadwyżka finansowa wypracowana w II półroczu 2019 r. osiągnęła wielkość 42,6 mln zł (wynik skonsolidowany), a w ujęciu jednostkowym 10 mln zł" - podał bank w komunikacie. 

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 549,3 mln zł wobec 526,03 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 107,86 mln zł wobec 247,77 mln zł rok wcześniej.

"W 2019 roku wynik z tytułu odsetek ukształtował się na poziomie 549,3 mln zł, co stanowi wzrost o 4,4% r/r. Główną przyczyną poprawy wyniku odsetkowego jest wzrost przychodów odsetkowych do poziomu 1 022,9 mln zł (986,2 mln zł w 2018 r.), przy jednoczesnym wzroście poziomu kosztów odsetkowych, tj. 473,6 mln zł (460,1 mln zł w 2018 r.). Powyższy spadek kosztów odsetkowych był spowodowany kryzysem płynnościowym banku oraz wiążącą się z tym koniecznością podwyższenia oprocentowania depozytów" - czytamy dalej. 

Bank podał, że na poziom wyniku z tytułu prowizji i opłat w 2019 roku wpływ miały przede wszystkim następujące czynniki: spadek kosztów prowizyjnych z tytułu pośrednictwa (92% r/r), spadek przychodu prowizyjnego z tytułu produktów inwestycyjnych (93,2% r/r), spadek przychodu prowizyjnego z tytułu udzielonych kredytów (35,5% r/r), spadek przychodu prowizyjnego z tytułu usług faktoringowych (30,4% r/r).

"To był rok największych wyzwań w historii Idea Banku. Jesteśmy dziś w zupełnie innym miejscu niż w momencie ogłaszania wyników za 2018 r. Po niespełna roku działań autosanacyjnych mogę stwierdzić z całą pewnością, że idziemy w dobrym kierunku i mamy na koncie wyraźne, niezaprzeczalne sukcesy. Jednocześnie bank włącza się w działania mające na celu stabilizowanie gospodarki w obecnym trudnym okresie: wczoraj podjął decyzję o wprowadzeniu wakacji kredytowych dla naszych klientów. Dowodzi to naszej gotowości do wspierania klientów także w sytuacjach" - powiedział prezes Jerzy Pruski, cytowany w komunikacie. 

Aktywa razem banku wyniosły 17,32 mld zł na koniec IV kw. 2019 r. wobec 20,39 mld zł na koniec IV kw. 2018.

W 2019 r. bank przeprowadził kompleksową restrukturyzację, która obejmowała głębokie oszczędności w kosztach działania. Skutki tych decyzji w 2020 r. są szacowane na 100 mln zł rocznie.

"Bank obniżył także koszty finansowania - również w tym przypadku można mówić o oszczędnościach w granicach 100 mln zł. W tym samym czasie zostały zmniejszone i ustabilizowane koszty ryzyka, a także nastąpiła transformacja biznesowa oraz organizacyjna, w tym przebudowa sieci sprzedaży. Dzięki tym już wprowadzonym zmianom Idea Bank wypracował zyski w 3 kolejnych kwartałach. Ma to szczególne znaczenie obecnie, w obliczu zagrożeń związanych z sytuacją epidemiczną, jak i ogromnych wyzwań, przed którymi stoi krajowa gospodarka" - czytamy w komunikacie.

Bank podał w sprawozdaniu, że obniżył koszty finansowania o 0,19 pkt proc., a w stosunku do początku roku o 0,84 pkt proc. Oznacza to zakończenie z sukcesem procesu stabilizowania kosztów pozyskiwania pasywów, które znacząco wzrosły na przełomie lat 2018 i 2019. W całym 2019 r. koszty administracyjne grupy spadły w ujęciu r/r o 76,4 mln zł., czyli o 22% w ujęciu bazowym , oraz 90,6 mln zł., czyli 20,8% w ujęciu całościowym. Docelowy zannualizowany poziom obniżenia kosztów na poziomie ok. 100 mln zł rocznie powinien zostać osiągnięty do połowy 2020 r.

Dzięki wdrażanym od 2018 roku zmianom w modelu zarządzania ryzykiem kredytowym, które przełożyły się na bardziej selektywną sprzedaż produktów, rok 2019 to również okres niższych niż historyczne kosztów ryzyka. W wartościach bezwzględnych wynik netto z tytułu rezerw spadł o 463 mln zł r/r., podano także. 

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-IV kw. 2019 r. wyniosła 25,23 mln zł wobec 1 632,12 mln zł straty rok wcześniej.

Bank podał, że od momentu ogłoszenia planu zwolnień grupowych w czerwcu 2019 r. stan zatrudnienia sukcesywnie się zmniejszał; do końca 2019 r. liczba zatrudnionych osób zmalała o 560 pracowników w stosunku do końca maja 2019, z czego 261 pracowników otrzymało wypowiedzenia z przyczyn niedotyczących pracownika. 

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r.

>>> Czytaj też: Finansiści pomagają klientom, ale sami też liczą na wsparcie