Wzrost wartości zarządzanych środków był możliwy głównie dzięki napływom środków od klientów, podały Analizy Online oraz Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami. Na skutek umocnienia się złotego do euro, w ujęciu walutowym aktywa zyskały na wartości 4,1 proc. i stanowią równowartość blisko 32 mld euro.

Według szacunków Analiz Online, lipcowe saldo wpłat i wypłat wyniosło 1,3 mld zł, z czego znaczna część trafiła do zaledwie kilku funduszy dedykowanych. Wynik zarządzania przyczynił się do wzrostu wartości aktywów o zaledwie niecałe 0,2 mld zł. Najwyższy wzrost wartości aktywów o 6,2 proc., podobnie jak w miesiącu ubiegłym, odnotowały fundusze dłużne. Wzrost wartości zarządzanych środków odnotowały także fundusze absolutnej stopy zwrotu - o 2,7 proc., co zawdzięczają przede wszystkim udanym emisjom certyfikatów zaledwie kilku funduszy. Na koniec miesiąca w funduszach tych ulokowane było 3,2 mld zł.

Mimo słabej koniunktury na krajowym rynku akcji, gdzie indeks szerokiego rynku warszawskiej giełdy zniżkował o 1,6 proc., wartość aktywów funduszy akcyjnych wzrosła o 2,1 proc. do 22,4 mld zł na koniec miesiąca. Przyrost aktywów był jednak możliwy jedynie dzięki wniesieniu środków grupy PZU do dedykowanego jej funduszu. Niekorzystna koniunktura na giełdzie, w połączeniu z trwającym odpływem środków z funduszy mieszanych spowodowały, że aktywa skurczyły się o 2,7 proc., spadając poniżej poziomu 20 mld zł. Kolejny miesiąc z rzędu spadek wartości aktywów zanotowała również grupa funduszy gotówkowych i pieniężnych, o blisko 0,6 mld zł.

Taki wynik jest spowodowany przede wszystkim odpływem środków z kilku funduszy, których portfele zawierały obligacje korporacyjne upadających spółek. Z końcem lipca aktywa funduszy gotówkowych i pieniężnych warte były 17,4 mld zł. Największy spadek wartości aktywów w lipcu odnotowały fundusze ochrony kapitału. W ciągu miesiąca wartość środków w nich zgromadzona zmniejszyła się o 3,3 proc. do 2,5 mld zł.

To głównie efekt zakończenia działalności jednego z funduszy zamkniętych, mającego charakter produktu strukturyzowanego. Od początku roku wartość zarządzanych aktywów wzrosła o ponad 15 mld zł. Ten wynik to przede wszystkim zasługa przyrostu środków w grupie funduszy niepublicznych o 10 mld zł i funduszy dłużnych o 7,4 mld zł. Według szacunków Analiz Online, od początku roku saldo wpłat i umorzeń wyniosło ponad 10 mld zł.