Zysk netto z działalności kontynuowanej przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w II kw. br. 22,55 mln zł wobec 35,83 mln zł zysku rok wcześniej.

Działalność zaniechana obejmuje Hutę Metali Nieżelaznych Szopienice w likwidacji. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 28,22 mln zł wobec 49,63 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 634,60 mln zł wobec 740,70 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-II kw. 2012 roku spółka miała 34,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 64,86 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 1329,51 mln zł wobec 1460,14 mln zł.

"W I półroczu 2012r Grupa Impexmetal osiągnęła zysk z działalności operacyjnej w wysokości 52,8 mln zł oraz zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej, w wysokości 34,1 mln zł" - podała spółka w komunikacie prasowym.

W ujęciu jednostkowym, w I-II kw. 2012 roku spółka miała 57,53 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej wobec 47,28 mln zł zysku rok wcześniej.