Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 8,38 mln zł wobec 1,06 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 149,58 mln zł wobec 154,26 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-II kw. 2012 roku spółka miała 9,89 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 54,37 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 297,06 mln zł wobec 365,58 mln zł.

"Istotny wpływ na porównywalność wyników finansowych miały zdarzenia jednorazowe w Grupie Kapitałowej, które miały swoje miejsce w roku poprzednim oraz w roku bieżącym, głównie polegające na sprzedaży nieruchomości w roku poprzednim oraz częściowo w roku bieżącym oraz zmiany częściowo wynikające ze strategii Grupy oraz zmian organizacyjnych" - czytamy w raporcie.

Bez uwzględnienia zdarzeń jednorazowych, Pekaes miał w I poł. 2012 r. 1,52 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 2,72 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 297,06 mln zł wobec 295,88 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-II kw. 2012 roku spółka miała 8,13 mln zł straty netto z działalności kontynuowanej wobec 54,59 mln zł zysku rok wcześniej.