Zysk netto grupy z działalności kontynuowanej (ogółem) wyniósł w II kw. br. 39,74 mln zł wobec 71,94 mln zł zysku rok wcześniej, zaś zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej (ogółem) wyniósł odpowiednio: 23,93 mln zł wobec 68,20 mln zł.

Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 61,46 mln zł wobec 90,65 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 1260,84 mln zł wobec 1037,81 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-II kw. 2012 roku spółka miała 48,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 70,05 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 2518,80 mln zł wobec 2059,44 mln zł.

Zysk netto grupy z działalności kontynuowanej (ogółem) wyniósł w I-II kw. br. 77,44 mln zł wobec 106,60 mln zł zysku rok wcześniej, zaś zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej (ogółem) wyniósł odpowiednio: 59,86 mln zł wobec 100,94 mln zł.

"Największy wpływ na działalności zaniechanej miało utworzenie w I półroczu 2012 rezerwy na odsetki dla Skarbu Państwa dotyczące zwrotu pomocy publicznej dla HMN Szopienice w wys. 12,0 mln zł" - głosi raport.

W ujęciu jednostkowym, w I-II kw. 2012 roku spółka miała 30,44 mln zł zysku netto wobec 78,55 mln zł zysku rok wcześniej.