Oczekiwania siedmiu biur maklerskich co do wyniku netto za III kwartał wahały się od 49 mln zł do 84 mln zł.

Zysk netto w III kwartale wzrósł 81 proc. rdr i 76 proc. kdk.

Po trzech kwartałach 2012 roku zysk netto grupy Kredyt Banku wynosi 228,9 mln zł, czyli jest o 19 proc. niższy niż rok wcześniej.

Wynik odsetkowy banku w III kwartale wyniósł 205,9 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 200,9 mln zł (w przedziale oczekiwań 192-213 mln zł). Wynik odsetkowy spadł o 31 proc. rdr i wzrósł o 16 proc. kdk.

Wynik z prowizji w III kwartale 2012 roku wyniósł 82,7 mln zł i był lekko poniżej szacunków rynku, który spodziewał się 86,4 mln zł (oczekiwania wahały się od 85 mln zł do 87 mln zł). Wynik z prowizji wzrósł o 5 proc. rdr i spadł o 7 proc. kdk.

Wynik na działalności handlowej i inwestycyjnej wyniósł w III kwartale 2012 roku 122 mln zł, podczas gdy rok wcześniej był ujemny i wyniósł 7,4 mln zł.

Bank podał, że istotny wpływ na zysk netto III kwartału 2012 roku miała także m.in. sprzedaż obligacji skarbowych z portfela dostępnych do sprzedaży o zapadalności od 2 do 5 lat (pozytywny wpływ na wynik wyniósł 24,9 mln zł) czy sprzedaż portfela należności (wpływ na wynik wyniósł 6,2 mln zł)

Koszty w III kwartale 2012 roku wyniosły 237,1 mln zł, czyli były zbliżone do oczekiwanych przez rynek (241,7 mln zł). Koszty spadły o 14 proc. rdr.

W III kwartale 2012 roku wskaźnik koszty do dochodów wyniósł 53,6 proc., czyli spadł z 67,2 proc. rok wcześniej.

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w trzecim kwartale 2012 roku 54,2 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem odpisów na poziomie 61,7 mln zł. W III kwartale 2011 roku odpisy wynosiły 50,1 mln zł.

Wartość należności od klientów brutto pod koniec III kwartału 2012 roku spadła kdk o 1,3 proc., a rdr wzrosła o 0,3 proc. Z kolei portfel depozytów klientów pod koniec III kwartału 2012 roku wzrósł o 0,4 proc. kdk i o 13,3 proc. rdr.

Współczynnik wypłacalności grupy wynosił pod koniec III kwartału 2012 roku 13,06 proc., natomiast współczynnik Tier 1 wyniósł 9,35 proc.