Od 1 stycznia 2013 r. obowiązywać będą prostsze i bardziej aktualne przepisy dotyczące wystawiania faktur VAT. Mają one doprowadzić do ograniczenia biurokracji i obniżenia ponoszonych przez przedsiębiorstwa kosztów przestrzegania przepisów, a także pomóc w pełnym dostosowaniu wystawiania faktur VAT do współczesnych wymogów. Szczególnie ważne są dwie dziedziny: fakturowanie elektroniczne oraz metoda kasowa.

Począwszy od nowego roku wszystkie przedsiębiorstwa będą miały prawo wyboru sposobu wystawiania faktur VAT, który w największym stopniu odpowiada ich potrzebom. Fakturowanie elektroniczne zyska tę samą rangę co wystawianie faktur w formie papierowej, a do obydwu tych form faktur będą miały zastosowanie te same przepisy. Organy podatkowe państw członkowskich nie będą już mogły nakładać pewnych warunków wstępnych, takich jak podpisy elektroniczne lub elektroniczna wymiana danych (EDI). Wymogi będą jednolite w całej UE, co zapewni pewność prawa i uproszczenie funkcjonowania przedsiębiorstw transgranicznych. Ponadto faktury będą mogły być przechowywanych elektronicznie, nawet jeżeli oryginał jest w formie papierowej, zaś okresy przechowywania dla obydwu form faktur będą takie same.

Korzyści płynące z fakturowania elektronicznego są dobrze znane: krótszy okres płatności, mniej błędów oraz ograniczenie kosztów drukowania i wysyłki. W rzeczywistości szacuje się, że w przypadku przejścia wszystkich przedsiębiorstw na fakturowanie elektroniczne możliwe byłyby oszczędności rzędu 18 mld euro, głównie dzięki obniżeniu kosztów księgowych. Nowe przepisy w sprawie podatku VAT powinny dodatkowo zachęcić przedsiębiorców do takiej zmiany i ułatwić im jej dokonanie.

Druga istotna zmiana unijnych przepisów dotyczących podatku VAT ma na celu znaczne ułatwienie funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Nowe przepisy dotyczące „metody kasowej” umożliwią państwom członkowskim ułatwienie przepływów pieniężnych dla firm, których roczne obroty wynoszą mniej niż 2 mln euro. Takie MŚP będą musiały rozliczać VAT po otrzymaniu zapłaty od swojego klienta, a nie po wystawieniu faktury. W związku z tym konieczność zapłaty VAT nie pozbawi najmniejszych przedsiębiorstw z UE płynności finansowej. Każde państwo członkowskie musi samo zdecydować, czy wprowadzi możliwość stosowania metody kasowej przewidzianej na mocy nowych unijnych przepisów. Ponieważ MŚP stanowią trzon gospodarki UE i zostały szczególnie dotknięte przez kryzys gospodarczy, trudno wyobrazić sobie, dlaczego państwa członkowskie miałyby nie wprowadzić tej metody.

Bardziej przyjazne otoczenie biznesu w Europie jest koniecznym warunkiem wstępnym dla ożywienia i wzrostu gospodarczego. W związku z tym musimy usunąć obciążenia administracyjne, obniżyć koszty przestrzegania przepisów i zmniejszyć rozbieżności między przepisami w poszczególnych państwach, które prowadzą do braku pewności prawa dla przedsiębiorstw. To właśnie jest celem nowych przepisów dotyczących wystawiania faktur VAT. Ponadto w 2013 r. Komisja przedstawi wniosek dotyczący unijnej standardowej deklaracji VAT, co doprowadzi do dalszego uproszczenia funkcjonowania przedsiębiorstw. Czekamy zatem na kolejne dobre wiadomości.

Algirdas Šemeta, komisarz UE ds. podatków, unii celnej, audytu i zwalczania nadużyć finansowych