Wskaźnik ocen wyniósł 11,6 pkt, co oznacza wzrost o 0,1 pkt w skali miesiąca, zaś wskaźnik prognoz wzrósł o 12,7 pkt do 23,8 pkt w sierpniu.

"Poprawę koniunktury odnotowano na rynku kredytów mieszkaniowych oraz kredytów dla przedsiębiorstw.  Na  rynku depozytów klientów indywidualnych nastąpił powrót do poziomu notowanego w czerwcu b.r. Wskaźnik wyprzedzający dla rynku kredytów  informuje o poprawiającej się perspektywie dla kredytów konsumpcyjnych, mieszkaniowych oraz kredytów dla przedsiębiorstw. Przewidywania powrotu do trendu wzrostowego w przypadku depozytów osób indywidualnych jak dotychczas nie znajdują odzwierciedlenia w bieżących ocenach.  Systematycznie  poprawia się percepcja przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju, przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych" - powiedział Marcin Idzik z TNS Polska.

Według sześciomiesięcznej prognozy dla rynku bankowego w perspektywie kolejnych dwóch kwartałów nadal oczekuje się wzrostu liczby udzielanych kredytów inwestycyjnych i obrotowych udzielanych przedsiębiorcom. Optymistyczne prognozy formułowane są również w odniesieniu do kredytów konsumpcyjnych i mieszkaniowych oraz lokat długoterminowych dla klientów indywidualnych. Z kolei na rynku depozytów długoterminowych dla przedsiębiorstw przewiduje się spadek – wskaźnik wyprzedzający wyniósł w sierpniu -30, co stanowi wynik o 2 pp. niższy w porównaniu z wynikiem lipcowym.

TNS podał, że w sierpniu daje się zaobserwować wzrost optymizmu w odniesieniu do przewidywanej w perspektywie dwóch kwartałów sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju, przedsiębiorstw jak i gospodarstw domowych. Wskaźnik prognoz wyniósł w sierpniu odpowiednio 24, 38 i 16.

Z badania wynika, że w sierpniu zanotowano wzrost wskaźnika prognoz i ocen na rynku kredytów gospodarstw domowych w stosunku do wyników z lipca. Wskaźnik prognoz wynosi obecnie 63 i jest wyższy w porównaniu ze styczniem o 48 pp. Wskaźnik wyprzedzający dla rynku kredytów gospodarstw domowych informuje o poprawiającej się  perspektywie  dla kredytów konsumpcyjnych oraz mieszkaniowych. Wskaźnik oceny osiągnął 36, w stosunku do stycznia wzrósł o 33 pp., a w porównaniu do lipca jest wyższy o 3 pp. Wzrost ten dotyczy tu jednak jedynie kredytów mieszkaniowych. Wskaźnik ocen dla kredytów konsumpcyjnych dedykowanych klientom indywidualnym w ciągu miesiąca spadł o 5 pp.  osiągając poziom 37.

„Wskaźnik oceny sytuacji na rynku kredytów przedsiębiorstw wynosi 14. Wzrósł on w stosunku do miesiąca poprzedniego o 2 pp., a w stosunku do stycznia br. – o 18 pp. Wskaźnik wyprzedzający wzrósł o 4,0 pp. w stosunku do lipca, a w porównaniu ze styczniem br. jest wyższy o 19 pp. Przewiduje się wzrost wartości kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw. Oceny tego rynku w stosunku do lipca również uległy poprawie. Po lipcowym pogorszeniu sytuacji na rynku kredytów obrotowych przedsiębiorstw w tej chwili następuje powrót do sytuacji sprzed 2 miesięcy.

TNS Polska wskazuje także że w sierpniu nastąpił powrót do niekorzystnej tendencji na rynku depozytowym dla klientów indywidualnych. Wskaźnik bieżący wynosi 0, w stosunku do miesiąca poprzedniego jest niższy o 6 pp., a w stosunku do stycznia br. – o 14 pp. Wskaźnik wyprzedzający informujący o przyszłych tendencjach na rynku depozytów klientów indywidualnych wzrósł w porównaniu do lipca o 3 pp., osiągając wartość 6.

„W sierpniu nieznaczny spadek odnotowano także na rynku depozytów przedsiębiorstw. Wartość wskaźnika oceny jest tu niższa o 3 pp. w porównaniu z miesiącem poprzednim, a w porównaniu do stycznia br. – o 10 pp. Znacząco wzrosła natomiast wartość wskaźnika prognoz dla tego rynku, który jest o 9 pp. wyższy niż w lipcu" – czytamy także.

W sierpniowym badaniu TNS Polska zapytał także bankowców o ocenę ryzyka niespłacania kredytów hipotecznych w porównaniu z 2012 rokiem. 45 proc. badanych nie dostrzega na przestrzeni ostatniego roku większych zmian, a 48 proc. z nich skłonna jest mówić o niewielkim wzroście. Ponad dwukrotnie spadł odsetek badanych, którzy dostrzegają zdecydowany wzrost ryzyka w tym obszarze.

Sondaż został przeprowadzony pomiędzy 5 a 21 sierpnia. W telefonicznym badaniu wzięło udział 191 placówek bankowych z całego kraju, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych. 

>>> Czytaj też: Kredyty dla firm: boom dopiero w przyszłym roku