"Emisja obligacji nie miała charakteru emisji publicznej. Wszystkie obligacje będące przedmiotem emisji zostały objęte i w całości opłacone. Organizatorem emisji był Noble Securities SA. Obligacje mogą zostać wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst" - głosi komunikat.

Ze środków pozyskanych z emisji Polnord dokona przedterminowego wykupu wszystkich obligacji serii I wyemitowanych w dniu 18 stycznia 2013 r. oraz części obligacji serii H wyemitowanych w dniu 22 stycznia 2013 r., podano również.

Data przedterminowego wykupu obligacji serii I o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 20,0 mln zł została wyznaczona na 5 marca 2015 r., zaś obligacje serii H o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 26,5 mln zł zostaną wykupione przez Polnord 16 lutego 2015 r.

Polnord S.A. to firma typu holdingowego. Prace operacyjne wykonywane są w spółkach celowych, powoływanych do realizacji poszczególnych inwestycji. Obecnie realizowane są projekty deweloperskie w: Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Olsztynie, Szczecinie i we Wrocławiu.