"Zarząd (...) podjął uchwałę, na podstawie której rekomendowane jest zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu aby zysk netto spółki za rok obrotowy 2014, wynoszący 25 003 133,93 zł, został przeznaczony na:

- zwiększenie kapitału rezerwowego - w kwocie 13.518.133,93 zł;
- wypłatę dywidendy - w kwocie 11 485 000,00 zł, tj. 0,5 zł na jedną akcję" – czytamy w komunikacie.

Jednocześnie zarząd proponuje ustalenie dnia dywidendy na dziesiąty dzień liczony od dnia następującego po podjęciu przez zwyczajne walne zgromadzenie uchwały o podziale zysku.  Wpłatę dywidendy proponuje natomiast w dwóch równych ratach, 31 sierpnia  i 30 listopada 2015 r.

Rada nadzorcza pozytywnie zaopiniowała propozycję zarządu, podano także.

W 2014 r. Torpol odnotował 25,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 4,79 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym spółka miała 25,00 mln zł zysku netto w 2014 r. wobec 4,78 mln zł zysku rok wcześniej.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w lipcu 2014 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 775 mln zł w 2014 r.