Polnord odnotował 1,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 2,31 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk brutto z działalności operacyjnej wyniósł 8,88 mln zł wobec 1,75 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 66,34 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 37,05 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2015 r. wyniósł 2,31 mln zł wobec 2,77 mln zł straty rok wcześniej.

Polnord S.A. to firma typu holdingowego. Prace operacyjne wykonywane są w spółkach celowych, powoływanych do realizacji poszczególnych inwestycji. Obecnie realizowane są projekty deweloperskie m.in. w: Warszawie, Trójmieście, Szczecinie i Łodzi.