Wynik z tytułu odsetek wyniósł 605,5 mln zł wobec 617,2 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 230,3 mln zł wobec 243,7 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 120,49 mld zł na koniec II kw. 2015 r. wobec 117,67 mld na koniec 2014 r. 

W I poł. 2015 r. bank miał 704,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 621,86 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I poł. 2015 r. wyniósł 689,12 mln zł wobec 589,23 mln zł zysku rok wcześniej.

ROE brutto mBanku spadło do 15,7 proc. w I półr. ale wciąż powyżej celu ze strategii

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) brutto mBanku spadł do 15,7% na koniec I poł. 2015 r. z 17,5% rok wcześniej, ale wciąż znajdował się powyżej poziomu minimalnego przewidzianego w strategii na lata 2012-2016 (min. 15%), wynika z raportu instytucji.

Wskaźnik ROE netto spadł w tym okresie odpowiednio do 12,3% z 13,6% na koniec I półrocza 2014 r., podano w raporcie. Bank tłumaczy spadek ROE wzrostem średniego poziomu kapitału własnego.

"Koszty działalności (łącznie z amortyzacją) wynoszące 938,1 mln zł, co oznacza wzrost o 5,9% w ujęciu rocznym w związku ze wzrostem skali działalności i wyższymi opłatami na rzecz BFG" - czytamy w raporcie.

Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) wzrósł w I półr. br. do 46,8% z 44,7% rok wcześniej. Według strategii, ma on wynosić maksymalnie 48%.

Dochody ogółem wzrosły w tym okresie o 1,1% r/r do 2 003 mln zł.

Zysk brutto zwiększył się o 1% r/r i wyniósł 857,2 mln zł, zaś zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wzrósł o 1,5% r/r do 672,3 mln zł.

Wartość kredytów i pożyczek netto wyniosła na koniec I poł. br. 77 241,6 mln zł, co oznacza wzrost o 3,6% od początku tego roku (z wyłączeniem operacji reverse repo/ buy-sell-back wzrost sięgnął 8%), podano także w raporcie.

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów zmniejszyły się do 207,6 mln zł z 245,3 mln zł w I poł. 2014 r. Koszt ryzyka spadł do 0,54% z 0,7% rok wcześniej.

Zobowiązania wobec klientów wzrosły o 0,9% od początku tego roku i wyniosły 73 058,3 mln zł na koniec czerwca (z wyłączeniem operacji reverse repo/ buy-sell-back wzrost sięgnął 4,9%).

Wskaźnik ROA netto na koniec czerwca wyniósł 1,1% (wobec planowanego w strategii poziomu minimum 1,4%). Wskaźnik Core Tier 1 - liczony wg zasad Bazylei III - wyniósł w tym okresie 13,5% (wobec ok. 11% w strategii), zaś wskaźnik stabilnego finansowania netto (NFSR) - 107% (wobec odpowiednio min. 110%).

Wskaźnik kredytów do depozytów na koniec I półr. br. sięgnął 105,7% (wobec ok. 115% oczekiwanych do 2016 r.).


mBank (dawniej BRE Bank) należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku.