Wzywający zamierza bezpośrednio osiągnąć w wyniku wezwania 17,51% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co odpowiada liczbie 2 713 978 akcji.

Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów to 21 sierpnia. Data zakończenia przyjmowania zapisów to 3 września.

Grupę kapitałową Paged tworzą podmiot dominujący Paged S.A. oraz grupa spółek zależnych skupionych w 6 głównych segmentach działalności: sklejkowym, meblowym, zarządzania wierzytelnościami, handlowym, nieruchomości oraz pozostałej działalności. W roku 2014 Grupa Paged osiągnęła 710,9 mln zł skonsolidowanych przychodów.