Jest to wynik lepszy od konsensusu rynkowego, który wynosił 579 mln zł. Analitycy ankietowani przez agencję ISBnews spodziewali się wyniku netto w zakresie 559 do 624 mln zł. 

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1015,50 mln zł wobec 1139,91 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 513,25 mln zł wobec 526,16 mln zł rok wcześniej.

Według analityków, bank mógł osiągnąć wynik z odsetek w wysokości od 976 do 1 032 mln zł, przy konsensusie na poziomie 993 mln zł. Szacowali oni, że wynik z prowizji w II kw.  wyniósł 478 506 mln zł, przy konsensusie na poziomie 492 mln zł.

Aktywa razem banku wyniosły 170,90 mld zł na koniec II kw. 2015 r. wobec 156,87 mld na koniec II kw. 2014.

W okresie I-II kw. 2015 r. bank miał 1 243,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 328,50 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-II kw. 2015 r. wyniósł 1 348,78 mln zł wobec 1 354,05 mln zł zysku rok wcześniej.

Wskaźnik C/I grupy Banku Pekao lekko spadł do 45 proc. w I półr.

 Wskaźnik koszty do dochodów (C/I) grupy Banku Pekao spadł do 45% w I półroczu br. wobec 45,3% rok wcześniej przy spadku dochodów o 1,7% w skali roku i niższym o 2,3% r/r kosztom działania, podał bank.

"Dochody z działalności operacyjnej grupy osiągnięte w I półroczu 2015 r. wyniosły 3 582,0 mln zł i były niższe niż w I półroczu 2014 r. o 63,1 mln zł, tj. 1,7%, przy następujących trendach:

− wynik z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności razem, osiągnięty w I półroczu 2015 r. wyniósł 2 101,8 mln zł i był niższy o 211,1 mln zł, tj. 9,1% w porównaniu z wynikiem osiągniętym w I półroczu 2014 r. ze względu na negatywny wpływ spadku stóp procentowych w tym w szczególności obniżenia maksymalnego oprocentowania kredytów i pożyczek.

− wynik pozaodsetkowy grupy osiągnięty w I półroczu 2015 r. wyniósł 1 480,2 mln zł i był wyższy o 148,0 mln zł, tj. 11,1%, w porównaniu z wynikiem osiągniętym w I półroczu 2014 r., dzięki wyższemu wynikowi z działalności handlowej oraz wyższym pozostałym przychodom i kosztom operacyjnym netto, przy wsparciu zysków ze sprzedaży portfela aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży oraz odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia, z wynikiem z tytułu prowizji i opłat niższym o 4,4% w porównaniu do I półrocza 2014 r. głównie ze względu na negatywny wpływ redukcji stawek interchange" - czytamy w raporcie.

Koszty z działalności operacyjnej (z wyłączeniem opłat na rzecz funduszy gwarancyjnych) osiągnięte w I półroczu 2015 r. utrzymane były pod kontrolą i wyniosły 1 612,5 mln zł. Były one niższe o 38,2 mln zł, tj., 2,3% w skali roku.

Bank podał, że opłaty na rzecz funduszy gwarancyjnych w I półroczu 2015 r. wyniosły 137,5 mln zł i były wyższe o 66,3 mln zł, tj. 93,1% niż w I półroczu 2014 r. ze względu na wyższe stawki opłat BFG wprowadzone w 2015 r.

Bank Pekao działa od ponad 80 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Dysponuje drugą co do wielkości siecią oddziałów (ponad 1000 placówek w całym kraju) oraz siecią ponad 4000 bezpłatnych bankomatów w Polsce i 20 000 w całej Europie. Od 1998 roku akcje Pekao są notowane na warszawskiej giełdzie. Bank od 1999 r. należy do włoskiej grupy UniCredit.