"Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 107 237 064 zł do kwoty (...) nie wyższej niż 268 092 660 zł, to jest o kwotę (...) nie większą niż 160 855 596 zł (…) Podwyższenie kapitału zakładowego spółki (...) zostanie dokonane poprzez emisję (...) nie więcej niż 160 855 596 akcji zwykłych na okaziciela serii i (...)" – czytamy  w uchwale.

Emisja akcji serii I zostanie przeprowadzona w ramach oferty publicznej, w drodze subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. "Każdy Akcjonariusz posiadający 1 akcję otrzymuje 1 prawo poboru, przy czym 2 prawa poboru uprawniają do objęcia 3 akcji serii I (emisja w stosunku 2:3)" – czytamy dalej.

Cenę emisyjną akcji serii I ustalono na 1 zł za akcję. Dniem prawa poboru jest 7 października br.

Spółka podała także, że 4 akcjonariuszy zgłosiło do protokołu sprzeciw wobec uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego.

Grupa kapitałowa Hawe świadczy kompleksowe usługi operatorskie na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej oraz usługi projektowe i budowlane dla branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i samorządów terytorialnych. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 333 mln zł w 2014 r.