"W przypadku zastosowania szacunkowej metody wyceny LIFO dla wyceny zapasów, znormalizowany (tj. oczyszczony z efektów zdarzeń jednorazowych) wynik operacyjny grupy kapitałowej Lotos wyniósłby 412,6 mln zł w II kw. 2015 r., 283,5 mln zł w I kw. 2015 r. i 134,4 mln zł w II kw. 2014 r" - czytamy w komentarzu zarządu do wyników za II kw.

Na odnotowany poziom efektu LIFO wpływ miały dokonane w IV kw. 2014 r. odpisy aktualizujące bilansową wartość zapasów z uwagi na różnicę między kosztem wytworzenia a cenami możliwymi do uzyskania (tj. 450,9 mln zł), które obniżyły koszt wytworzenia w II kw. 2015 r. o 39,4 mln zł.

"Zysk operacyjny powiększony o amortyzację wg szacunkowej wyceny zapasów metodą LIFO za II kw. 2015 r., z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych oraz różnic kursowych z działalności operacyjnej, (tzw. oczyszczony EBITDA LIFO) wyniósł 599,1 mln zł (+29,9% vs. I kw. 2015 r. i +95,1% vs. II kw. 2014 r.)" - napisano dalej.

Ogółem spółka wykazała za II kw. 2015 r. skonsolidowany zysk operacyjny w wysokości 568,7 mln zł, na który składały się zysk operacyjny segmentu produkcji i handlu 547,6 mln zł, zysk operacyjny segmentu wydobywczego 33,5 mln zł, strata operacyjna pozostałej działalności -0,4 mln zł, pomniejszone o korekty konsolidacyjne w wysokości 12 mln zł (głównie korekta zrealizowanej marży na sprzedaży ropy Rozewie i ropy litewskiej o marżę na ropie pozostającą na zapasie w grupie kapitałowej), podano także w materiale.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody spółki wyniosły 28,5 mld zł w 2014 r.