Zysk operacyjny wyniósł 172,25 mln zł wobec 108,94 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 280,71 mln zł w II kw. 2015 r. wobec 2 370,36 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2015 r. spółka miała 402,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 212,06 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 5 119,66 mln zł w porównaniu z 5 073,15 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2015 r. wyniósł 236,38 mln zł wobec 255,73 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Azoty poprawiła wyniki w I półr. dzięki niższym kosztom i dywersyfikacji

Grupa Azoty przypisuje poprawę swoich wyników finansowych w I półroczu br. w głównej mierze wynikom pracy nad kosztami oraz efektowi wdrożona polityka dywersyfikacji zakupu gazu, poinformował wiceprezes zarządu ds. finansów Andrzej Skolmowski.

"Lepsze wyniki w kwartale są w głównej mierze wynikiem pracy nad kosztami, głównie kosztami zakupów kluczowych surowców. Przynosi efekt wdrożona polityka dywersyfikacji zakupu gazu. Wykorzystaliśmy także chwilowe polepszenie koniunktury w sektorze tworzywowym" - powiedział Skolmowski, cytowany w komunikacie.

Grupa Azoty zakończyła okres pierwszego półrocza 2015 r. wynikiem na działalności operacyjnej (EBIT) w wys. 535 mln zł, co stanowi wzrost o 83% r/r oraz zyskiem netto wyższym o 90% r/r w wysokości blisko 458 mln zł, przy przychodach ze sprzedaży na poziomie porównywalnym do ubiegłorocznych i przekraczających nieznacznie poziom 5,1 mld zł.

"W drugim kwartale poprawiliśmy marże w stosunku do ubiegłego roku niemal w każdym z kluczowych segmentów biznesowych, pomimo iż jest to okres przestojów remontowych" - dodał Skolmowski.

Jak podała spółka w komunikacie, wzrost wyniku EBITDA o blisko 14 mln zł do poziomu 181,1 mln zł w segmencie nawozowym to zasługa w głównej mierze dalszej optymalizacji strategii zakupowej gazu opartej na dywersyfikacji źródeł dostaw (TGE, zwiększenie zakupów z importu), korzystnych parametrach cenowych programu rabatowego PGNiG, wykorzystaniu obniżki taryfy od początku roku.

W obszarze handlowym utrzymywały się korzystne tendencje cenowe. W nawozach wieloskładnikowych spółce sprzyjała poprawa cen i marż w sprzedaży siarczanu amonu, w czym duży udział miała wysoka relacja kursu walutowego USD/PLN.

Sytuacja na rynku nawozowym z jednej strony determinowana była łagodną zimą oraz okresem wysokich temperatur i suszą w niektórych regionach Polski i kilku krajach UE, z drugiej zaś strony - ustabilizowanymi na niskim poziomie cenami mocznika na świecie.

"W segmencie tworzyw znaczącej poprawie uległa EBITDA segmentu osiągając poziom 16,6 mln zł, co jest wynikiem lepszym o ponad 26 mln zł w stosunku do II kw. roku ubiegłego" - podała spółka w komunikacie. Zrealizowana marża na poziomie 5 %. (+ 8 %. r/r) to efekt w głównej mierze lepszego przełożenia cenowego poliamid - benzen (wzrost średnio o 4 %. r/r), oszczędności na nośnikach energetycznych, wyższym wolumenie sprzedaży oraz wyższego kursu wymiany USD/PLN zwłaszcza dla sprzedaży kaprolaktamu z Puław" - czytamy w materiale.

Segment chemia odnotował znaczący przyrost marzy EBITDA do poziomu 6 %. r/r, co w ujęciu wartościowym przełożyło się na wynik na poziomie blisko 39 mln zł (względem 24 mln zł r/r). Główne czynniki wpływające na korzystne tendencje to wspomniany wcześniej efekt niższej bazy surowcowej z przełożeniem na wzrost rentowności melaminy oraz mocznika dla celów technicznych oraz wyższe ceny sprzedaży i marze na sprzedaży eksportowej siarki granulowanej wspartej wyższą relacją USD /PLN. W zakresie poziomów sprzedaży segment odnotował spadek przychodów o 60 mln zł (blisko 10% r/r). Segment chemia zamknął I półrocze 2015 r. marzą na poziomie 8% (wzrost o 1 proc. r/r) przy niższej sprzedaży o ponad 100 mln zł.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.