"Kapitał zakładowy spółki zostaje podwyższony z kwoty 158 466 065,00 zł do kwoty nie mniejszej niż 158 466 066,00 zł i nie większej niż 170 466 065,00 zł to jest o kwotę nie mniejszą niż 1,00 zł i nie większą niż 12 000 000,00 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zostanie dokonane w drodze emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 12 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii P" - czytamy w uchwałach walnego.

Akcje serii P zostaną zaoferowane, w drodze subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie przez spółkę ofert objęcia akcji serii P nie więcej niż 149 oznaczonym adresatom, którzy zostaną wskazani przez zarząd spółki w uchwale, podano także.

Wcześniej spółka informowała, że emisja akcji ma na celu pozyskanie środków na dalszy rozwój spółki w kraju i na rynkach zagranicznych. Kapitał pozyskany z emisji akcji serii P pozwoli spółce na przeprowadzenie planowanych w niedalekiej przyszłości inwestycji polegających na budowie nowych instalacji do recyklingu układów drukowanych oraz katalizatorów.

Elemental Holding jest grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz dostawcą surowca do hut i odlewni. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2013 r.