Wynik z tytułu odsetek wyniósł 208,38 mln zł wobec 233 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 60,88 mln zł wobec 77,58 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 31,92 mld zł na koniec III kw. 2015 r. wobec 31,6 mld na koniec 2014.

W okresie I-III kw. 2015 r. bank miał 22,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 101,17 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 34,78 mln zł wobec 113,75 mln zł zysku rok wcześniej.

Wskaźnik C/I Banku BPH wzrósł r/r do 90,1 proc. na koniec września

Wskaźnik koszty do dochodów (C/I) Banku BPH wzrósł do o 13,2 pkt proc. w skali roku do 90,12% na koniec września br., podał bank.

Bank podał w raporcie kwartalnym, że na jego dochodowość w III kw. wpływ miało kilka negatywnych czynników. Środowisko rekordowo niskich stóp procentowych ograniczyło wynik z tytułu odsetek do poziomu 208,38 mln zł. Z kolei wynik z tytułu prowizji, który wyniósł 60,88 mln zł pozostawał pod presją m.in. obniżonej opłaty interchange.

"Dodatkowo, w III kwartale br. bank poniósł 5 mln zł kosztów związanych ze wsparciem kredytobiorców hipotecznych posiadających zobowiązania we franku szwajcarskim, w ramach którego m.in. obniżono spread banku dla franka szwajcarskiego do poziomu 2,53%. Z drugiej strony, korzystny wpływ na wyniki banku miało obniżenie kosztów działania i ogólnego zarządu do kwoty 248 499 tys. zł oraz utrzymywanie odpisów z tytułu utraty wartości na niskim poziomie 15 864 tys. zł" - czytamy w raporcie.

Na koniec września portfel kredytów mieszkaniowych Banku BPH wynosił 14,7 mld zł, w tym kredyty z opóźnieniem w spłacie przekraczającym 90 dni były na poziomie 322,1 mln zł, na koniec czerwca 2015 roku odpowiednio 15,4 mld zł i 326,7 mln zł oraz na koniec 2014 roku odpowiednio 14,2 mld zł i 289,1 mln zł.

Po trzech kwartałach wynik z odsetek spadł o 11,1%do 621,96 mln zł, a wynik z prowizji zmniejszył się o 22,2% r/r do 201,03 mln zł. Marża odsetkowa na aktywach zmniejszyła się o 0,42 pkt. proc. w skali roku 2,53% na koniec III kw. Wynik na instrumentach finansowych spadł o 40%r/r do 49,2 mln zł.

Koszty ogółem spadły w I-III kw. o 2% r/r do 812,4 mln zł.

Odpisy z tytułu utraty wartości zmniejszyły się 66,5% w skali roku do 18,1 mln zł na koniec września.

Współczynnik wypłacalności wyniósł 16,94% na koniec września wobec 16,75% na koniec ub. roku. Współczynnik Tier 1 wzrósł do 14,49% wobec 14,27% na koniec 2014 r.

Bank BPH jest obecny na polskim rynku od ponad 20 lat. Jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Siedzibą prawną Banku BPH jest Gdańsk, biuro centrali znajduje się w Warszawie, a główne centra operacyjne w Krakowie i Gdańsku.