"Walne zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach ustala, że kapitał zapasowy spółki, z uwzględnieniem kwoty wynikającej z rozwiązania funduszu rezerwowego na nabycie akcji własnych, wynosi 661 690 023,74 zł, w tym kapitał zapasowy utworzony z zysków z lat ubiegłych stanowi kwotę 560 920 275,77 zł. (...) Walne zgromadzenie Echo Investment (...) postanawia utworzyć celowy fundusz rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę zaległej dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy (...). Walne zgromadzenie (....) postanawia przenieść z kapitału zapasowego na fundusz rezerwowy kwotę w wysokości 555 763 426 zł" - czytamy w przyjętej uchwale.

Echo Investment zrealizowało ponad 100 projektów w kilkudziesięciu miastach Polski o łącznej powierzchni przekraczającej 1 mln m2. Spółka prowadzi również inwestycje w Rumunii, na Węgrzech i Ukrainie. Działa w budownictwie mieszkaniowym, centrach handlowych, budownictwie biurowym oraz hotelowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW