"Wzrost zadłużenia netto o 1,1 mld zł (kw/kw) w efekcie dodatnich wpływów z działalności operacyjnej 1,6 mld zł, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne (-) 2,2 mld zł, różnice kursowe z przeszacowania kredytów walutowych (-) 0,1 mld zł oraz zadłużenie netto przejętych w IV kw. 2015 spółek wydobywczych (-) 0,4 mld zł" - czytamy w prezentacji wynikowej.

W IV kw. 2014 r. zadłużenie netto spółki wynosiło 6,7 mld zł.

PKN Orlen zwiększył w IV kw. dźwignię finansową do 28,1% z 23,6% w III kw. br. W ujęciu r/r uległa ona z zmniejszeniu z 33% w III kw. 2014 r.

PKN Orlen może dokonać przeglądu celów finansowych i strategii

PKN Orlen może dokonać przeglądu strategii i celów finansowych, poinformował prezes Wojciech Jasiński.

"Sytuacja makroekonomiczna jest dziś nieco inna niż w połowie 2014 r., kiedy była zatwierdzana strategia, dlatego cele finansowe mogą wymagać nowego spojrzenia. W związku z tym nie wykluczamy możliwości przeglądu strategii, by móc elastycznie reagować na zmiany w otoczeniu rynkowym" – powiedział Jasiński, cytowany w komunikacie.

Dodał, że grupa chce także w większym stopniu wykorzystać swój potencjał w obszarze innowacji

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Skonsolidowane przychody koncernu sięgnęły w 2014 roku 106,83 mld zł. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.